HomeHet verband der staatwetenschappenPagina 44

JPEG (Deze pagina), 877.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 29.32 MB

Uitgaven van .l. L. BE IJERS te U tre eht:
Mr. H. M. VAN ANDEL, De onteigening ten algemeenen nutte volgens
de wet van 28 Augustus 1851 ............. f 1,80.
Prof. Mr. J. Baron 1>'AULNIS DE Ht)Ul{OUILl., Het katheder-socialisme.
Redevoering bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt aan de Rijks- 1
Universiteit te Utrecht, op den zg Maart 1878 ....... f 0,50. 1
Prot`. Mr. I. A. FRUIN, Oratio de privati iuris nostri codicibus assidue i
corrigendis et supplendis; habita Traiecti ad Rhenum A. D. XXIII M.
Martii A. MDCCCLXVI, quum magistratum academicum deponeret. f 0,50.
Prof. Mr. M. S. POLS, Het bestaan , de ontwikkeling en de tegenwoordige
toestand van het Nederlandsche strafrecht. Redevoering bij de aanvaarding
van het Hoogleeraarsambt aan de Rijks-Universiteit te Utrecht, op den
26 September 1879. ................ f 0,50. 2
Mr. S. J. VAN GEUNS, Het wetsontwerp tot wijziging van den census der
kiesbevoegdheid. 1873. ............... f 1,75.
Prof. Mr. G. V. VREEDIC, La reconstruetion de l’en1pire d’Allemagne et
. la liberté de l’Eur0pe ............ . . . 0,75.
---------~-~»--~~»-- ­-- Voorouderlijke wijsheid in hagchelijke tijden. Het l
ministerie der raadpensionarissen Simon VAN S1.1NoE1.AN1>’1‘, I’m‘1‘E1< STEUN l
€l1•LAURENS I)IE'I`ER van nn Sriizoisr. herdacht ....... f 1,25· 7
-?------ ~- Hoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland
af te wenden.? Met eene inleiding en bijlage, hoe keizer JosEPH II en
1 I{A‘1‘HA1<1NA II in 1787, over de Nederlandsche republiek en hare koloniën
beschikten. ................... f 0,80.
A -- --~~- ­--­-- - - ---- Onze diplomatie na de erkenning der onafhankelijkheid
van Belgie. Eene voorlezing. Met eene inleiding, bijlagen en aanteeke~
ningen ..................... f 0,90.
-»;--~-----~ Jhr. Mr. Jizkoxnro DE Bose11­Km11>1;11 als staatsburger
en geleerde herdacht. Met photogr. portr. en faes ...... f 1,25- gi
~·~-·~~ 1 ·· ­ La Souabe apres la paix de llàle. Recueil de docu-
ments diplomatiques et parlenientaires (1795-1805). Met 2 portr. f 4,50. ,
De Nederlandsche Wetboeken zooals zij tot op 1 januari 1876 zijn ge- ,'
wijzigd en aangevuld, benevens de belangrijkste der tot hunne verklaring
dienstige wetten en wettelijke verordeningen, met verwijzing naar de tot
_ elk artikel betrekkelijke Fransche en Nederlandsche wetsbepalingen en met
andere toelichtende aanteekeningen, uitgegeven. door Mr. J. A. FRUIN.
1878. Roy. 8vo. Eerste deel ....... 1 ..... f 9,70.
~ -~·· -- -~ Tweede deel. 1“ Atlev. ........ >> I,I25• V
1 1 ·· ~~·-~ ·- Hetzelfde. Zak­editie. 1876. 8vo. (4, XXIV en 1436 bl.,
verbeteringen en aanvullingen tot 1 Sept. 1877. II bl.) In linnen. f 4,QO•
PHILIPS WIELANT, Instructie, voor de stad Haarlem ontworpen. Uitge-
geven en toegelicht door Mr. J. A. FRUIN. ...,...­ ff 3i"· U