HomeHet verband der staatwetenschappenPagina 37

JPEG (Deze pagina), 757.60 KB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 29.32 MB

1*
l 35
wie ik de grondslagen dier studiën te danken heb,
welke mij na jaren zwervens in uw midden terugvoeren;
velen, tot wie ik met bewondering opzag en wier groote
geleerdheid mij aantrok en ontmoedigde tevens. Onder
U vind ik ook enkelen, voor wie mijne bewondering
in achting en liefde overging, van wie het mij leed deed
te scheiden en wier beeld mij vergezelde op mijn levens-
weg, als een spoorslag om ook verre van U naar het
ware en goede te streven. Is het wonder, dat ik niet
zonder aandoening heden van deze plaats het woord
tot U richt'? Met moeite weerhoud ik mij het uit te
spreken, wat mij jegens ieder Uwer in het bijzonder
op het hart ligt. De tijd veroorlooft mij slechts U
gezamenlijk te danken voor hetgeen Gij eenmaal voor
mij waart en, zooals ik reeds ondervond, ook voortaan
wezen wilt. U
PROFESSOREN VAN DE FACULTEIT DER
T REo1iTsGELEEnnr1E1n !
§· E Het zij mij vergund nog een enkel woord tot U te
ig" richten. In de eerste plaats over den Nestor der facul-
~ ïlj teit, den hooggeleerden Vreede. Het past mij, den
9 leerling, niet, in beschouwingen of lofspraken over hem,
mijn leermeester, te treden. Hij zij alleen verzekerd,
_ dat ik het eene nooit gedachte maar hoog verheven
eer reken, ten deele de plaats te vervullen, die zijn
‘ il heengaan openliet, en dat het onbereikbaar doel van
mijn rusteloos streven zijn zal, zijne kennis te verzamelen
en den roem zijner geleerdheid te evenaren.
3 Hooggeleerde de Geer en Fruin. Gij hebt mij
reeds eenmaal hier zien komen en de eerste schreden
zien zetten op het veld der rechtsgeleerde studiën; blijit
1 mij ook voortaan steunen en meent niet, dat de nieuwe
l.
2