HomeHet verband der staatwetenschappenPagina 36

JPEG (Deze pagina), 802.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 29.32 MB

W
il
vt r
ai l
HEEREN OURATOREN DER UTRECHTSCI-IE
ITIOOGESCHOOLI
In den regel gaat eene belijdenis de toelating in den
Ei tempel vooraf. Gij hebt mij uw vertrouwen geschon-
ken en de poort van den tempel geopend, voordat Gij
‘ mijne belijdenis hadt gehoord. Des te meer heb ik mü
i verplicht geacht haar thans af te leggen en andere meer
L aantrekkelijke onderwerpen ter zijde gelaten, om open- ·
lijk rekenschap te geven van de gronden, die mij moed
j` gaven uwe roepstem te volgen en de kroon aan te
nemen, die mij door uwe tusschenkomst werd aange-
l boden. Ik heb geaarzeld en ernstig overwogen, voor-
A dat ik overtuigd was, mijn werkkring in Amsterdam
` met dien alhier te mogen verwisselen; maar nadat ik
_ die overtuiging had verkregen, heb ik steeds levendiger
l gevoeld, hoeveel ik te danken had aan allen, die mij <_~
den terugweg naar mijne geliefde Alma Mater hebben I
gebaand. Ontvangt ook Gij de betuiging mijner erkente­ i
lijkheid en züt verzekerd, dat het mijn onvermoeid
j streven zijn zal mede te werken tot verwezenlijking g'
J van Savigny’s ideaal der Universiteit »den Studenten
die Wissenschaft, so weit sie gegenwärtig entwickelt `
`E ' ist, in dem Lehrer personificirt darzustellen, und indem
die Genesis des wissenschaftlichen Denkens zu leben­ ä
diger Anschauung gebracht wird, die verwandte geistige .
jl Kraft in dem Schüler zu wecken und zur Reproduction
anzuregen." '
I
jl PROFESSOREN DEZER UNrvEns1rE1r!
Met eerbiedigen schroom, maar ook met onuitspre- E
kelijke vreugde kom ik de plaats innemen, die Gij mij I
in uwe rijen opent. VVant onder U vind ik velen, aan
l l ·
l
l
l