HomeHet verband der staatwetenschappenPagina 35

JPEG (Deze pagina), 794.80 KB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 29.32 MB

l
33
G boden ook daaraan zijne krachten te wijden; als den-
kend en voelend wezen zal hij het zelfs niet kunnen,
. als lid van den staat en als docent niet mbgen nalaten.
De tijd ontbreekt mij hierover in verdere beschouwin-
gen te treden; ik zou echter ontrouw worden aan mijn
programma, indien ik mijne overtuiging verheelde. Moraal
en politiek kunnen onmogelük met elkander in onver-
l zoenlijken strijd zijn; waar deze zich, niet in schijn,
‘ maar inderdaad vertoont, is dit toe te schrijven aan
den onvolkomen staat, waarin een van beide of beide
y ` zich bevinden; de politiek wacht hare volmaking van
" de vorderingen der staatswetenschap; de moraal van
ij ' de ontwikkeling van ’s menschen zedelijke natuur.
j` De vrucht der gezamenlijke staatswetenschappen be-
` staat alzoo in de kennis, die voor de ontwikkeling van
het staatsleven noodig is. Of die ontwikkeling inder-
l daad zal plaats hebben, hangt bovendien van zedelijke
` motieven af, die de wetenschap niet bepalen kan. Voor-
{ . zeker echter zal de vooruitgang op wetenschappelijk en
zedelijk gebied de oplossing bevorderen van den strijd,
lj die tusschen beider eischen schijnt te bestaan.
I Hiermede is mijne taak volbracht. De leer van den
l smal in al zijne betrekkingen, hásL0risch­wäsgeerig be-
, oefend, en leidende tot volma/ring van het gemeen-
! schapsleven - ziedaar objecz, methode en doel der
staatswetenschappen. Zij bewegen zich op een uitge- -
breid terrein en hebben slechts een korten afstand
E afgelegd op den langen weg, die zich voor haar
ll opent. Het nieuwe doctoraat in de staatswetenschap
. heeft ook in Nederland dien weg gebaand. Mogen er
ig ook aan deze Universiteit gevonden worden, die zich
‘ opgewekt gevoelen dien schoenen en veelbelovenden
weg in te slaan. "
3