HomeHet verband der staatwetenschappenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 806.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.53 MB

PDF (Volledig document), 29.32 MB

«+
E
l .
ël en
wir als eene onnutte dienstmaagd uit de deur gewezen.
, Toch bezit zij eene kostelijke eigenschap, die haar,
V gelouterd door vernedering en miskenning, voor onder-
, gang zal behoeden. Zij streeft naar eene waarheid, die
H de ervaring niet geven kan, omdat zij doordringt in het
wezen der dingen, ontdaan van hunne uitwendige ver-
. schijningsvormen, en daaruit hunne bestemming poogt
J af te leiden. Zij schept alzoo een maatstaf van waar-
' deering, die aan de waarneming ontsnapt, en vervult _
in de geestelijke wetenschappen de rol der christelijke
moraal op zedelijk gebied. Wat deert het, of zij
_ dikwijls dwaalt en struikelt? Niet haar inhoud, haar
ft, streven is onvergankelijk.
Het is thans vrij algemeen erkend, dat geene der
lr beide richtingen op het gebied der staatsleer uitsluitend
, den scepter mag zwaaien. Er moet eene verzoening
plaats hebben, die ons de voordeelen van beide verze-
kert en de gevaren van beide vermijdt. Daartoe houde
men al dadelük in het oog, dat de staatswetenschappen
tot die groep behooren, welke de meest samengestelde
organismen tot voorwerp heeft. De talrükheid der
verschijnselen, de onophoudelijke wisselwerking van
oorzaak en gevolg doen nergens meer dan hier die
4 pluraliteit en samenstelling van oorzaken ontstaan, welke
in de logica zulk eene ontmoedigende rol spelen. Zoowel
de inductieve als de deductieve methode is in haar zui-
veren vorm hier onbruikbaar. Om het eerste aan te
toonen verwijs ik hen, die voor Mill’s System of Logic
terugdeinzen, naar het uitnemend betoog van Prof.
N. G. Pierson in de Gids van September, wiens woor-
den ik hier slechts minder goed zou kunnen her-
, halen. Het laatste volgt reeds uit de enkele bezwa-
ren tegen de bespiegelende methode boven ingebracht.
8 .