HomeHet verband der staatwetenschappenPagina 29

JPEG (Deze pagina), 825.37 KB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 29.32 MB

. l
­•

j 27
lm ductietl Niet alle beoefenaars der staatsleer zijn getrouw
t gebleven aan hunne aanvankelijke richting en vandaar,
dat beide methoden elkander meermalen ontmoet en
j somtijds vergezeld hebben; de ultra’s zijn in onze dagen
j schaarsch geworden.
l De ervaringsme/hode bestaat vooral in het waarnemen,
vergelijken en groepeeren der verschijnselen van het
·• staatsleven. Zij beweegt zich alzoo bij voorkeur op het
gebied der geschiedenis; vooral waar zij een rijk histo-
risch materiaal vindt, kan "zij bloeien en onschatbare
winst afwerpen. Het was het ongeluk der classieke
{ oudheid, dat zij die lange ontwikkeling en rijke ervaring
{N miste, die aan de wetenschap onzer dagen zulk een
jv breeden en stevigen grondslag verschaft. Maar ook de
actueele toestanden van natuur- en menschenwereld trek- ¥
° ken in hooge mate hare aandacht en hare vruchten langs
dezen weg zijn hoogst verrassend en kunnen door de
wetenschap slechts tot haar eigen schade worden ver-
waarloosd. Rijkdom van feiten en vastheid van grond-
slagen, veelal ook practische bruikbaarheid harer uit-
komsten, zijn hare groote verdiensten. Waar zij daaren-
tegen, niet tevreden met het verzamelen van gegevens,
­ A een stap verder gaat en langs inductieven weg de wet-
' ç ten wil opsporen, die de vorming en ontwikkeling van
staten beheerschen, zijn hare uitkomsten minder schit-
terend. Dientengevolge heeft zij conservatieve neigingen
en stelt zü zich welhaast tevreden met beschrijving en
verklaring van het bestaande, zonder te bedenken, dat
zij daardoor gevaar loopt, doof te worden voor de hoogste
eischen der wetenschap. In den loop dezer eeuw heeft
zij, onder de vleugelen der natuurwetenschap, veldge­
1* wonnen en eindelijk in veler oogen eene beslissende ze-
gepraal behaald op haar mededingster.
er