HomeHet verband der staatwetenschappenPagina 28

JPEG (Deze pagina), 838.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 29.32 MB

w""""`"i'" "" `"` i i"i"”""i'““‘""’"`¤~-
"`
l
26
is hier voldoende er op te wijzen, dat het bestaan
eener bijzondere praemisse het principieel verschil vormt ·
tusschen het privaat- en publiekrecht en derhalve zeer
terecht het laatste tot eene afzonderlijke groep stempelt. ,
lj Hare ontkenning heeft veel kwaad gesticht en den naam '
van jurist op het gebied van het openbaar leven menig- i
maal in discrediet gebracht. Inderdaad moet zoowel de
§ staatsman als de staatsgeleerde, die uitsluitend jurist is in _,
den engeren zin, dien het dagelijksch leven daaraan hecht, V
i ook naar mijne overtuiging op een dwaalspoor geraken.
i In veel hoogere mate is dit het geval, waar men het
i gebied van het stellig recht verlaat en zich wendt tot
Z het onderzoek van den staat in het algemeen. Hier be-
ij vindt men zich tegenover een organisme, welks ontstaan
lg en bestaan, onafhankelijk van eene bijzondere inrichting
l op deze of gene plaats of tijd, nog onopgeloste vragen •
’ stelt, en dat, evenals de taal, tot die samengestelde
producten van natuur- en menschenwerk schijnt te be-
hooren, wier amphibieën­aard de ingewikkeldste proble-
V men stelt. Hier missen wij den vasten grondslag van
_; het stellig recht en zal het voornamelijk van de methode
afhangen, of wij tot eenigzins vertrouwbare resultaten
i, komen. _
i Sedert Plato en Aristoteles heeft men in twee hoofd- ‘ *‘
richtingen het gebied der staatswetenschap doorkruist
4l die der bespiegeliug en die der ervaring. Men kan haar
W verschillende namen geven, die wel niet volkomen het-
zelfde beteekenen, maar toch alle dienen om eene der
l beide richtingen min of meer gewijzigd_aan te duiden. De
eerste heet de speculatieve, philosophische, abstracte,
ideologische en haar betoogtrant is uitsluitend deductief ;
de laatste draagt den naam van empirische, historische, gi
positieve, critische en haar logica is bij voorkeur in-
1
è t
‘*