HomeHet verband der staatwetenschappenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 833.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 29.32 MB

ë
_ en zijne betrekkingen, al of niet een concreeten vorm
hebben aangenomen. Dit is het geval bij het positief °`,
staats- administratief- en volkenrecht. Altijd hebben j
wij hier met eene stellige wetgeving ot overeenkomst
te doen en bevinden wij ons derhalve op zuiver juri- ' Q
jj disch terrein. De beginselen der wetgeving vormen if
eene reeks van onaantastbare praemissen, waaruit de
geheele wetenschap langs den weg der zuivere deductie jj
” moet worden afgeleid; wel is waar is het verband dier jl
l praemissen en de juistheid der door de wet gemaakte
i gevolgtrekkingen aan critiek onderworpen, maar des- _ {
lt niettemin blijven zij in hun onderlingen samenhang het
publiekrecht beheerschen. Deze opmerking ontneemt
l echter niets aan de beweerde zelfstandigheid van de lj
j methode der staatswetenschap. Er is namelijk een ,_
belangrijk verschil tusschen privaat- en publiekrecht. •
j Het laatste is veel minder volledig dan het eerste. Dit
kan niet anders, omdat de publiekrechtelüke betrek-
kingen veelvuldiger, ingewikkelder en minder goed te
voorzien zün dan die van het privaatrecht; maar -­
en dit is de hoofdzaak ­ het moet ook niet anders,
omdat het publiekrecht nog eene praemisse aanneemt,
" die het privaatrecht als overbodig verwerpt: het alge-
meen belang, Deze vult alle leemten aan, die het `
;, stellig recht liet bestaan. Hoe groot deze leemten be-
i hooren te zün, m. a. w. in hoever het publiekrecht
jj den werkkring dezer rekbare formule moet beperken,
; is eene van de moeilijkste vragen onzer wetenschap.
Voor het vat/aanrecht kan in den regel consolidatie voor-
Q uitgang heeten. Er bestaat echter verschil ten aanzien
jg van staats en administmtief recht. Dit toch kan zich
j alleen ontwikkelen, waar relatief zelfstandige staatsor- gg.
{ ganen een bepaalden werkkring hebben en hunne be-
ll al
Il
!