HomeHet verband der staatwetenschappenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 800.80 KB

TIFF (Deze pagina), 7.55 MB

PDF (Volledig document), 29.32 MB

l

é
l
23
in ons hooger onderwijs. De algemeene beginselen der
administratie behooren, voor zooveel noodig, bij de
i staatsleer tehuis, maar zijn in den regel zoo nauw
< verbonden met het stellig staats- en administratief recht,
dat zij onmogelük daarvan kunnen worden gescheiden,
l zonder het laatste van alle wetenschappelijke waarde -
&l te berooven.
U Alzoo vormen de staatswetenschappen een harmo-
j nisch geheel, dat zonder bezwaar met de gebrekkige
· terminologie, die de regeling van ons hooger onder-
wijs kenmerkt, in verband kan worden gebracht. De
staat in het algemeen, de Nederlandsche staat in
ll het bijzonder; de inwendige werkzaamheid van den
J` staat meer speciaal in Nederland; de betrekkingen der
V staten onderling - ziedaar de vier gezichtspunten,
• waaruit ik den staat in een vierledigen cursus wensch
l` te beschouwen. Ongetwüfeld is het veld ruim genoeg,
1 om aan elk een afzonderlijk onderzoek te wijden, dat
j, de inspanning van een geheel leven vordert, maar de
eenheid van object maakt het mogelijk, uit een
{ paedagogisch oogpunt zelfs wenschelük, het onderwijs
` aan één persoon toe te vertrouwen; wel te verstaan , het
l onderwijs in den hoogeren zin, waarin het niet meer
* beteekent het mededeelen van gevonden waarheden,
maar het aanwijzen vàn en voorgaan op den weg, die
C tot waarheid leidt.
l 2% De laatste opmerking voert mij van zelf tot mijne
j tweede stelling, dat ook de methode der staatsvveten­
schappen haar tot ééne groep vereenigt.
l Om dit aan te toonen is het meer dan ooit noodig
‘ wèl te onderscheiden. Ten aanzien der methode toch
g, splitst de groep zich terstond in twee hoofddeelen,
ll! naarmate het voorwerp van ons onderzoek, de staat
g x