HomeHet verband der staatwetenschappenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 850.91 KB

TIFF (Deze pagina), 7.55 MB

PDF (Volledig document), 29.32 MB

L
< é
l l
l 22 SL
l Buchez zeer juist en drukt daarmede oneindig beter de ` ·»E``
ä waarheid uit, die in de bekende paradox »le roi règne,
T mais ne gouverne pas" verscholen ligt. De normale t
t wijze, waarop de staat zijne taak vervult, en de betrek-
er kingen, die daaruit tusschen zijne onderscheiden organen
I en tusschen deze en privaatpersonen voortvloeien, zie-
j daar de inhoud van het administratief recht. Met deze jl
bepaling is het geenszins onmogelijk de grenzen tusschen {
staats- en administratief recht te trekken. De vraag bijv. j"
t of welvaart, beschaving, zedelijkheid en godsdienst `
3 voorwerpen van staatszorg zün en zoo ja, tot hoever
deze zorg zich uitstrekt, behoort ongetwijfeld tot de
f leer van den staat; maar de wijze, waarop deze zorg
l plaats heeft, welke ambtenaren er mede belast zijn enz. J,
tot de leer der administratie. Het recht van den staat
¥ om belastingen te heffen, leeningen te sluiten, e. d. T
i behoort tot de leer van den staat, de vraag daarentegen, L
welke belastingen uit publiekrechtelük oogpunt zijn aan °
te bevelen en in welk verband zij tot elkander moeten j
staan tot die der administratie. Ziedaar de verhouding:
E de leer der administratie is de aanvulling van de leer ,
g van den staat; het administratief recht de aanvulling
i van het staatsrecht. Staatsleer en staatsrecht blijven l
Q onvolledig zonder administratieleer en administratief ,
§ recht; maar omgekeerd zijn de laatste onverstaanbaar- j
l ik bedoel wetenschappelijk onverstaanbaar; eene meer- ;
, dere of mindere kennis van bestaande bepalingen is l
j voor ieder toegankelijk - wanneer geene studie van {
de eerste is voorafgegaan. Uit deze beschouwingen
volgt, dat de wetenschap der administratie, evenals die è
i van den staat, in tweeën: een algemeen en een positief ‘
deel, vervalt en eigenlijk twee afzonderlijke colleges
zou vereischen. Daarvoor is echter terecht geene plaats (_
4
l
l