HomeHet verband der staatwetenschappenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 829.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 29.32 MB

l
ii
E
l 21
? lijksch leven met uitvooriug, regeeriug en bestuur op eene
lijn gesteld. De wetenschap verstaat er iets anders
. onder, naar gelang het in ruimeren of engeren zin
.l wordt gebruikt. Stein heeft er in navolging van Rousseau
‘ een wetensohappelüken grondslag aan gegeven door in
den staat wit en daad te onderscheiden en op den
· ‘ eersten, het element van rust, de constitutie, op de
laatste, het element van beweging, de administratie te
l baseeren. Terecht is hiertegen ingebracht, dat de consti-
; tutie van een staat volstrekt geen gevolg van willekeur,
j, maar veeleer de erkenning eener uit organische ont-
¤ wikkeling voortvloeiende noodzakelijkheid is, dat daar-
; entegen de administratie geenszins bloot in eene uitvoe-
l ring der grondwet bestaat, maar in eene zelfstandige
en van de wetgeving veelszins onafhankelijke werkzaam-
i' heid. Omdat wetgeving en politiek op deze wijze tot
ä de administratie zouden behooren, zonderden anderen
deze uitdrukkelijk af, maar handhaafden voor het overige
5 Stein’s theorie. Blüntschli daarentegen onderscheidt de
administratie, als vervulling der regeeringstaak in het
kteiue en büzortclere, van het stuatstoven in het groot en
jl geeft alzoo den moed op eene scherpe grens te trekken.
Q Anderen beperken het begrip nog meer door ook de
5 rechtspleging er buiten te sluiten, of zelfs alleen aan
het beslechten van publiekrechtelijke geschillen te den-
g ken. Dit gemis van overeenstemming omtrent het
gi begrip der zaak geeft tot zeer verschillende behandeling
in geschriften en scholen aanleiding. Het is hier dus
meer dan ooit plicht eene keuze te doen. Ik kan mij
l niet vereenigen met Steins vernuftige systematiek, maar
ë schaar mij , ofschoon noode, aan de zijde van Blüntschli.
pp >>Le gouvernement, qui s’oublie dans la préoccupation
l des choses administratives, cesse de gouverner," zegt
4