HomeHet verband der staatwetenschappenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 823.99 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 29.32 MB

l
Ti
E
ao {
zoo hechten grondslag als het staatsrecht. Vooreerst ess
. omdat het niet op eene uitdrukkelijke wetgeving is
gegrond, maar uit zeer verschillende bronnen is voortge- i
vloeid; ten tweede, omdat het niet door een wettige pi
rechtspraak voor schending bewaard wordt, maar zich i
zoo zware overtredingen moet laten welgevallen, dat
zijn inhoud zelf daardoor meermalen gewijzigd, ja in , .
levensgevaar is gebracht. Toch heeft het zijn recht a
van bestaan zegevierend gehandhaafd en zich meer en 2
meer aanzien verworven door de consolidatie zijner ,
grondslagen, de juistere afbakening van zijn gebied en ll
een langzame maar gestadige overgang van philosophisch l.
op juridisch terrein. Terecht is ook hiervoor een af- E
zonderlijk college bestemd. ’
Hiermede zou de cyclus der eigenlijke staatsweten- i
schappen reeds gesloten zijn, indien de uitgebreidheid
van het terrein, waarop de staat zijne werkzaamheden
verricht, geene aanleiding had gegeven tot telkens
voortgezette splitsing. Evengoed toch als men elken i
regeeringsvorm tot voorwerp van een afzonderlijk on- l
derzoek kan verheffen en alzoo van een republikeinsch, li
een constitutioneel staatsrecht e. d. kan spreken; even-
goed kan men van elken tak mn stdatszorg eene bijzon­ *
dere studie maken en zoovele wetenschappen in het
leven roepen als er zoodanige takken bestaan. Vooral
de Duitschers hebben het daarin ver gebracht. Ik zie
in dat alles slechts onderdeelen of hoofdstukken van het
staatsrecht en zal er dus niet langer bij stilstaan. Er ë;
is echter nog ééne staatswetenschap, die ook bij ons het
burgerrecht heeft verkregen en inderdaad onze aandacht {
ten volle verdient: ik bedoel het administratief recht.
Het Fransche woord administratie drukt bij ons uit, wat ä
de Duitschers Verwaltung noemen en wordt in het dage-
. 4