HomeHet verband der staatwetenschappenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 823.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 29.32 MB

19
kunst bevatten, of in beschouwingen treden over oplei- _
ding en vereischten van den staatsman, het terrein der
wetenschap hebben vaarwel gezegd.
De staatstecr is de voornaamste, de grondslag van alle
andere staatswetenschappen. Als zoodanig heeft de wet
op het hooger onderwüs haar natuurlijk opgenomen,
. ` maar bij gemis van een eigen naam gebrekkig aange-
duid. Zij behoort nam. deels tot de wijsbegeerte van
· · het recht, deels tot het staatsrecht zonder meer in te-
ll genstelling van het Nederlandsch staatsrecht. Om haar
in haar geheel en naar haren eisch te behandelen en
tevens aan het laatste recht te doen wedervaren, stel
j ik mij voor het college over wüsbegcerte van het recht
aan de staatsleer te wüden, en dat derhalve speciaal te
. bestemmen voor allen, die aan de staatswetenschap
hunne krachten willen wüden.
jj In de tweede plaats noem ik het stellig staatsrecht,
­' dat de organisatie van een bepaalden staat en de betrek-
kingen met zijne leden uiteenzet en door vergelijking
r met andere gelüksoortige organismen beoordeelt. Het is
onnoodig hierbü stiltestaan. Deze wetenschap toch heeft
{ eene bepaalde wetgeving tot grondslag en kan derhalve
i‘ op zekere basis een stevig gebouw optrekken. Zij is bij
· ons hooger onderwijs vertegenwoordigd door het Neder-
J landsch staatsrecht, dat als examenvak ook voor het ,
. doctoraat in de rechtswetenschap voorkomt. Daartoe zal
5 zich mün college over staatsrecht bepalen. Slechts ééne
p opmerking. In Nederland heerscht de constitutioneele
V rcgeeringsvorm; eene opzettelijke behandeling daarvan
Q wordt dus bij de staatsleer overbodig.
= Ten derde vermeld ik het vol/eemechl , dat de betrek-
` Q kingen beschouwt, die tusschen de staten als publiek-
rechtelijke lichamen onderling bestaan. Het heeft geen
l
t