HomeHet verband der staatwetenschappenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 816.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 29.32 MB

l
ic
de staats- dan tot de sociale wetenschappen. Het zoü ‘
niet moeilijk zijn meerdere voorbeelden aan te halen, ,
die zoowel het verschil als het verband van beide groe­ jg
pen in het licht stellen, maar steeds de overtuiging
bevestigen, dat de zelfstandigheid der staatswetenschap­ ,
pen volkomen gemotiveerd en boven redelüken twijfel {
verheven is. l‘
Intusschen behooren niet alleen de sociale weten·­ i
schappen van het terrein van het staatsrecht te wor-
den verbannen, maar ook al diegene, welke den staat
niet uitsluitend tot object hebben. Het ker/crecht komt 3
natuurlijk alleen in aanmerking, voor zoover de staat l
zijne betrekking tot de kerk regelt. De statistiek, wier
. blik een veel ruimer veld omvat, kan wel hulpmiddelen
verschaffen voor de kennis van den staat en zijne dee-
len, maar, al wil men haar met den naam van weten-
schap vereeren, nimmer tot die van den staat gerekend
worden. De geschiedenis behoort er alleen toe, voor
zoover zü zich bezighoudt met de inwendige ontwikke-
ling van één of meer staten, maar niet, wanneer zü zich
uitbreidt over de lotgevallen der volken of hunne Q
geheele stoffelüke en geestelijke ontwikkeling. ïï
Daarentegen moeten ongetwijfeld onder de staatswe­ .
tenschap worden gerangschikt: het strafrecht, omdat l
het de betrekking regelt tusschen den staat en den
H overtreder zijner wetten of den verstoorder der openbare
orde; de strafvordering, omdat zij de wijze regelt, ,
i waarop de staat tegen den overtreder procedeert; de _
reclitertü/te organisatie, omdat zij de inrichting beschouwt
van het staatsorgaan, dat bestemd is het positief recht ,ï
in zijn vollen omvang te handhaven. Door haar eigen- l
I aardig karakter, haar rechtstreeksch practisch belang I.
en haar nauw verband met het privaatrecht, worden ‘