HomeHet verband der staatwetenschappenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 827.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.45 MB

PDF (Volledig document), 29.32 MB

M
` moedigd gevoelen bij zoo vveelderigen wasdom? Voordat '
hij zich echter hopeloos afwendt en wellicht een pen-
. ningske büdraagt om de versnippering te vergrooten,
` is het raadzaam den blik van de punten van verschil
op die van overeenkomst te vestigen en eene poging
aantewenden tot bevestiging van het noodzakelijk ver-
band en tot redding der onmisbare eenheid. `
II. Heeft zulk eene poging kans van slagen? De
gemeenschappelijke oorsprong doet het vermoeden en
wijst op een nauwen familieband tusschen de oudere
en jongere leden van het gezin. Inderdaad de familie-
p trek is niet te miskennen en openbaart zich in drie
hoofdpunten: éénheid van object, van methode, van doel.
’1°. Het object der staatswetenschappen is alleen de
staat, geene abstractie, maar eene realiteit, die wij
overal en altijd waarnemen. Het zij ons doel is, aarcl en
oorsprong van dat verschijnsel te verklaren, of de normen,
waarin het zich openbaart, te bestudeeren; hetzij wij zijne
bewegingen gadeslaan, of wel de eigenaardige betrekkin-
gen, die zich tusschen staten onderling of tusschen staten
en individu’s ontwikkelen; hetzij vvü een bepaalden
, staat tot voorwerp van ons onderzoek kiezen, altijd is
l de staat de spil, waarom het gansche onderzoek zich
beweegt. Hieruit volgt, dat de sociale wetenschappen
niet tot ons terrein behooren. Zij toch hebben de
maatschappij tot object, d. w. z. de gansche menschelijke
samenleving in haar oneindigen rijkdom van bestand?
deelen, zooals zij zich uit den aanleg der menschelijke t
natuur in verband met uitwendige omstandigheden van
zelf heeft ontwikkeld. De staatswetenschap daarentegen
beschouwt de maatschappü slechts in den concreeten l
vorm harer organisatie door uitwendige banden; zij
zondert als het ware uit het talrijk geslacht der sociale

la
{
l l