HomeHet verband der staatwetenschappenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 815.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 29.32 MB

l
/
ë *13
..ë.
' ontstaan en de grenzen der staatswerkzaamheid eene
g sedert eeuwen ongekende uitbreiding hebben erlangd,
dat de staatswetenschap eene inderdaad reusachtige
‘ ontwikkeling te gemoet gaat. De eigenlijke bestuurstaak
·, der regeering werd het voorwerp eener opzettelijke
beschouwing, die de tweeledige wetenschap van atl-
"` mlnistrallcleer en aclmimlstratief recht deed ontstaan;
inzonderheid in Frankrijk werden beide ijverig beoefend
, en verhicf vooral het laatste zich tot eene elders onge-
Q kende hoogte. In Duitschland werden sommige onder-
deelen der administratie, zooals de zorg voor financiën,
‘ politie, defensie, e. d. met ophef tot den rang van nieuwe
` wetenschappen verheven, wier bestaan somtijds haar
schepper nauwelijks overleefde. De staat/tzzis/lozldkzthde -­
. haar naam in de West-Europeesche talen duidt het
‘ reeds aan - kreeg spoedig na hare geboorte eene plaats
in de rij der staatswetenschappen, en ongeveer gelijk-
t tijdig drong de overtuiging door, dat het stra/recht en
de strajuorclerivzgn uit het privaat- naar het publiekrecht
moesten verhuizen. Nog later begon het internationaal
privaatrecht zich schuchter te vertoonen, onzeker aan
welke zijde het zich scharen zou. Eindelijk hebben de
sociale wetenschappen zich eerst in deze eeuw tot eene -
' zelfstandige groep gevormd. En dat op die wijze voort-
gaande de verdeeling nog niet haar laatste woord ge-
sproken heeft, blijkt uit de onlangs in Engeland en
ook hier te lande aangewende pogingen, om voor het
koloniaal recht eene afzonderlijke plaats te veroveren.
Voorwaar, het veld is uitgebreid, en de arbeiders,
althans in Nederland, zijn weinigen. Zelfs een Aristoteles
t zou terugdeinzen voor den omvang, dien zijne schepping
`E bereikt heeft. Hoeveel te meer moet een eenzijdig ont-
wikkeld kweekeling der moderne beschaving zich ont-
ä