HomeHet verband der staatwetenschappenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 823.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.52 MB

PDF (Volledig document), 29.32 MB

l.
· 9 ·
de Nederlander Huijgh de Groot, de Hugo Grotius
van Europa, deze grootsche taak ondernam en alzoo de
schepper werd van twee zusterwetenschappen, die eerst
nauw vereend, later elk afzonderlijk haar levensweg
lg · zouden bewandelen. Natuurlijk had ook deze hervor-
mer voorgangers gehad, maar het is aan eene opzet-
egt telüke studie hunner verdiensten door von Kaltenborn
L niet gelukt aan onzen Grotius de palm te ontrukken·
die hem volgens Stahl boven al zijne opvolgers tot aan
Kant verheft.
fl Vooreerst schiep Grotius de wetenschap van het Vol/een-
rechl. Hij schiep haar, want zijn jus gentium was het jus `
inter gentes, le droit international, dat de betrekkingen
tusschen verschillende staten regelt, en dus geheel iets
Ԥ. anders dan het onderdeel van het privaatrecht, dat de
Romeinen jus gentium hadden genoemd. >>De zelfs in de
oogen der barbaren schandelijke lichtvaardigheid, waar-
jj mede de Christenwereld krijgvoerde", deed hem de pen
opvatten om zijn werk over het recht van den oorlog en
den vrede te schrijven, dat sedert dien tijd de grondslag
M bleef van alle werken over volkenrecht en waarvan de
hoofdverdeeling zelfs in de handboeken van onzen tijd be-
jl; waard bleef Het denkbeeld toch, dat de staten ook nog
•: andere betrekkingen konden aanknoopen dan die het
L voeren van oorlog en het herstellen of handhaven va.n
vrede, als zuiver negatief begrip, ten doel hadden, was
vreemd aan Grotius en zijn tijd. Eerst langzamerhand
kregen de vriendschappelijke betrekkingen der staten
gl een positieven inhoud en verrijkten alzoo het materiaal
, van het volkenrecht op merkwaardige wijze. Bovendien
bleef deze oudste dochter der staatswetenschap langen H
(jl tijd minderjarig onder de voogdij van het natuurrecht,
waaraan het zich eerst na hevigen strijd en niet zonder
Q!
l ‘
L