HomeAnna Roemers VisscherPagina 8

JPEG (Deze pagina), 943.86 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 26.00 MB

. ‘ïF­vI
VT"
8 l
proefje van hare doorgaand ernstige stemming. Maar hetgeen voldin­
gend bewijst, dat stichteläke poezie, het zoog. taendachtigh liedt", bij
uitnemendheid van hare gading was, dat is, benevens de aanvulsels 1 j
en verbeteringen der Sinnepoppen van haar vader I), haar boekske:
Honderd clzristeltgjhe Zinnebeelden ncter Georgette de Montenay 2). lj
Wat de eerste betreft, is het een feit, dat de tweede of derde druk ,
der Sinnepoppen zooveel verkieslüker is dan de eerste - van 1614 3) ­-
>>om de verbeteringen van Anna, die niet alleen alles heeft gerang­
schikt, en tevens verscheidene uitleggingen verbeterd, aangevuld en ·
geheel nieuwe gegeven, maar ook alle prenten voorzien heeft met F
tweeregelige versjes, die van hare scherpheid van oordeel en kracht ’·
van zeggen bijzonder getuigen"‘*). Reeds bü het leven van haar vader _‘_ ·
moet zü, blijkens het vers van Cats 5) tot haar gericht, den twee- V
den druk hebben voorbereid: en volgens hem heeft zij >>haer vaders
boeck verbetert." Van de bijschriften of de tweeregelige versjes geeft
Scheltema 6) een twintigtal, dat gemakkelük zonder eenig ’t minste ,
nadeel voor den roem der dichteres zou kunnen worden verdubbeld:
de meeste zijn zeer gelukkig gedacht en gestijld. En in klaarheid
van uitlegging die van Roemer zelven op zijn minst evenarend, zijn
. de »prosen" van Anna’s hand kort en kernachtig als de züne; hare
goede woorden en üjne zedenlessen getuigen voor de degelijkheid en X
deugdelükheid van hare levensrichting en wereldbeschouwing, en doen ‘ ­
beide hoofd en hart eer aan. Ook voor haar karakter pleiten zij stellig:
meer en beter dan het geheim der kunst van pittig en puntig te
· stellen had zij haren eerlijken vader atgezien. Hare mytleggingen oft
j glossen", waaronder slechts een paar in poëzie ’), mogen tot het beste
proza der eeuw worden gerekend. Twee voorbeelden: >>het lachen van
Democritus en ’t schreven van Heraclitus had een reden. De eene
achte voor kindtsche sotterny het vvroeten, het hoopen, het vreesen,
. I--- "’
j 1) Zie de derde uitgave van 1669, die evenals de tweede door Anna is bezorgd.
2) Uitgegeven in 150 ex., 1854, door A. D. Schinkel, met Inleiding van Van Vloten.
j 3) Schinkel, t. a. pl., bl. XIII: moet daar voor in 1614 niet worden gelezen L
niet lang na 1614? Verg. Dr. Jan ten Brink, Schets eener gesch. der Ned. Letter-
E kunde, bl. 301, noot 2, alwaar er op wordt gewezen, dat Van Lennep, Vondel,
i II, bl. 209, °t vers Op de geboorte van onze Holl. Sappho Anna Roemers, verkeerd
l stelt in 1624. Van Vloten, Vondel, I, bl. 150, stelt het in 1622; ik zou het
1 met Ten Brink ,,voor of in 1620"° plaatsen: haar vader leefde immers nog bü de "
V tweede uitgave der Sinnepoppen? Verg. Alberdingk Thijm, Portretten van Joost
v. d. Vondel, bl. 14.
4) Scheltema, Anna en Maria Tesselschctde, bl. 81, verg. 91.
l 5) Zie de tweede en derde uitgave der Sinnepoppen. Cats, ed. 1845, II, bl. 278.
· 6) T. a. pl., bl. 91 en vlgg. Meer proeven bij Van Vloten, Roemer Visscher.;
uitgelezen Bmbbeling, bl. 146 en vlgg.
7) Van de Sinnepoppen b. v. Schork II, no. 20; III, no. 2, 48, 55; van de j
j Minnepoppen no. 5.
I
j 9
(
gm
t" .
l .