HomeAnna Roemers VisscherPagina 7

JPEG (Deze pagina), 717.78 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 26.00 MB

7
3. Als ick te recht begin eens aen te mercken, '
Die hemels hoogh, die costelücke wercken,
Van dijner handt, de Maen end al dat licht '
· Der sterren claer, die du, Heer, hebst gesticht,
4. So moet ick toch wel segghen, seer verwondert,
j Wat is de mensch, dat du sijns int besondert n
,_ Gedenckest Heer? oft wat is ’smenschen kint,
j Dat dijne macht sick sijns dus onderwint 1)‘?
En Anna: ·
·
T O groote God! o Heer vol heerlückhedenl
Groot werdt gheroemt all’omme hier beneden
j ­ U groote naem, jae ’t aertrjjck is te cleen,
. Maer streckt sich wüt boven den hemel heen.
j l Daer krachtich van getuygen swacke dinghen,
De mont'es kleen van teeder su helin hen
J Yg S
Maken beschaemt , betuetert, en versuft
U vyant, en den wreecker gans verbluft. .
· Maer als ick met opmerckingh gae aenschouwen,
~*’ _ Uw handen werck, de hemelsche ghebouwen,
’t Ghetintel van de sterren, en de maen
Die seker vast niet uyt haer tret en gaan;
Vervvondert seyt mijn hert, o Godt almachtichl
Wat is de mensch, dat ghy hem zyt gedachtich!
En ’smenschen kint van stof, van slijck, van aerdt,
Vereert ghy, en maeckt uwer sorghe waert 2).
I Voorwaar beter dan de te dier tijde gebruikelijke vertaling , beter
ook dan die van dominee Goddaeus:
Hoe groot, o Heer, gy machtige grote God,
· Is uwe naem , end’ hoge gesagligheid?
Die gy met eeren stralende sien laet;
_ Waer voor te eng’ is d’ Hemel en aerdeä) ­
en wat daar van »alcaica acatalectica en catalectica" verder volgt.
Lezenswaard is ook haar Ghebedt op den bid­dagh“), almede een
_ _ 1) J. J. v. Toorenenbergcn, Marnix godsdienstige en kerkelgke geschriften, I,
`· ' b1. 211.
rl 2) Gedichten enz., bl. 120. ·
i · 3) C. Goddaei, Nieiiwe Gedichten sonder rgm, naa de Griexe en Latünse Dicht-
maten ingestelt, noit voor desen in Nederduits gesien ofte gcbruiklik, (1656), bl. 82.
4) Z. Nachteg., bl. 165.