HomeAnna Roemers VisscherPagina 28

JPEG (Deze pagina), 756.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 26.00 MB

. 28
I
zijn , dat zij graveerde >>op een Ptoemer"1), door haar zelve in hare plaats
>>op een banquet gesonden, daer sy door haestich vertreck (11 Juli
1622 had ze onverwachts uit Zeeland weggemoeten) niet gaen conde",
het slot althans doet ons naar ’t geheel verlangen. »Ik", zegt zij: ,
»send u hier de helfte dan,
Daer men my by noemen can. ’)
Jammert u mün droeve clachten? .
, Coom ic noch in u gedachten?
. Kust hem aen sijn gladde mont
Een Adieu; en op den gront
E Laet een druppel wijn niet dryven,
Op dat ic gesont mach blyven."
Is die omschrijving van >>wil op mijne gezondheid drinken" niet goed?
Wat de Hr. Beets ons afschrüft uit Am den vrindhouwemle Coridtm 8),
rechtvaardigt in allen deele ’t epitheton >>zangerig" door hem daaraan
toegekend: het is allerliefst.
Niet onaardig is ook ’t Somzet mm de Zeeusche Poeten: j
Ghy altijt lustich volck, dat met u gheest ghewoon
Te sweven zijt om hoogh, en welcoom by de Gooden,
Die u alst feest-dagh is op haer bancquet doen nooden j
En boven aen het naest Jupiters wüste Soon. A
O luckigh tegen­deel van die om wanckel loon
Vermuffen op ’t Cantoir (een graf van sulcke dooden) .
U eer ick in myn hert, u vier ick, als de booden `
Van de onsterflickheyt, belommert met haer croon. i
lck heb onlangs verstaen, dat ghy met schrandre listen . .
In Zeelandt u quartier begint te alcumisten A
Om goud te maken ‘? Neen! Maer grooter meester­stick L
Neemt ghy­lie by der hant, ’t zyn vvonderlicker curen,
Cunt ghy u Nachtegael doen soetjens tureluren,
Die in sün moeders tael roept kick, borr kick, kick kick. g
En als hare zoons te Leiden zouden gaan studeeren, zond zü >>Aan ` 2
de vermaarde stad Leiden" de volgende dichtregelen: i
Beroemde schoone Stad, ik kom noch hier ten lesten ,
Om Burgerin te zün, niet om dat uwe veste
Den Helicon besluit, van my wel eer bemind,
` Daar men Apollo met zün negen Zusters vind,
1) Bl. 16. 2) Ze heette immers Anna R0emer(s)? 3) Bl. 20.
N
V. L
E M B "