HomeAnna Roemers VisscherPagina 25

JPEG (Deze pagina), 857.01 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 26.00 MB

Y 25
gaven haar »Reali corculum, Groti lepor, Hoofdi suada, cura grandis
Catsii, aura et tlabellum lene Constantis, Heinsii voluptas, tot poetarum
decantata" 1) virgo te noemen: het waren hare vele en velerlei groote
bekwaamheden, op menig gebied van kunst en wetenschap openbaar
geworden.
In 1619 schreef Van Gouthoeven 2): >>syn dochter Anna Boemers is
mede zeer vermaert door de poesye, ende veel meer andere wetenschappen
_, daer sy mede begaeft is"; Balen 3) (1677) spreekt van haar als van de
»Geestige, Zinrycke Poëtersse , en boven hare sexe, in Konsten, en
Wetenschappen, vermaart": altegader commentaar op den tekst van
Van Baerle: >>erudita virgo"4). Zü had een uitnemend verstand (>>robur
j ingenii") en was bepaald geleerd, >>volleert in alles", >>tot Deorum tot
j Dearum ferculis assueta vesci"; bovendien bezat zij de gave der taal
j overvloedig, »genioque pulchre comparem facundiam” 5): »in de Itali-
j aansche en Fransche spraaken ervaaren" heet haar Jan Wagenaar 6).
Daarbü kwam, dat >>in handtwerck tarrte zü de Vrouwen":
l
t >>by wie sal ick u verghelücken?
T Sal ’t Sappho zijn? ó neen; die moet ver voor u wijcken,
· Want hadse schoon uw geest, sy had niet uwe handt,
Die u gheen minder lof verkryght als uw verstandt.
‘ Sal ’t dan 'Arachne zijn, die wel so trots van herten
` Op hare naey­kunst was, dat sy dorst Pallas terten‘?
Neen; dese noch veel min het by u halen ken,
Want had sy uwe naelt, sy had niet uwe pen":
aldus Van Heemskerk 7), en niets valt lichter dan de woorden van
Collot D’Escury: »zy was zeer ervaren in het teekenen, graveren, en
schrijven met den diamant op glazen en drinkbokalen" 8), door tal van
aanhalingen uit brieven en gedichten van tüdgenooten waar te maken 9).
., Anna is stellig eene buitengewone figuur geweest, en daarbü, als
wij Van Beaumont mogen gelooven en hare beeltenis niet vleit, een
Q bevallig persoontje, dat prachtig speelde en zong, en bijwülen, hoe
ernstig overigens ook in den regel gestemd, heel. geestig en aardig kon
zijn 10). Dat zij dan ook tal van aanbidders heeft gehad, 0. a. onzen
1) Van Vloten, Tesselschade enz. , bl. 72. 2) Oude Chronycke van Holl., bl. 226.
F 3) Beschrüuing van Dordrecht, bl. 127.
4) ~Het schijnt dat den naem van Anna, uyt noodtsakelickheyt van ’t noot­lot
y brengt tot de geleertbeyt van degene die hem voeren.” Beverwijck, Uutnem, bl. 83
‘ (1643), bij Thijm, Portr., bl. 232.
5) Tesselschade enz., t. a. pl. 6) Amsterdam, III, bl. 204.
7) Scheltema, t. a. pl., bl. 101. 8) Hollands Roem, I, bl. 236.
9) Scheltema, t. a. pl., bl. 18 en de aantt.; De Bruyn, bl. 15. `
10) Z. Nachtegael, bl. 10; Beets, t. a. pl., bl. 15 en de noot
O