HomeAnna Roemers VisscherPagina 20

JPEG (Deze pagina), 788.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.35 MB

PDF (Volledig document), 26.00 MB

y Y Y W .«.­»·­·­«:,:-.:~-w, -.1 ..¤~`.­,."«·-«i-­­•v-·~­ vu«­­.•­»y¢••.•.•«­­`gy­­4gç··»«‘?_`»••Q,,,!.',",:g‘· 1.#&.{­.,“’,‘·;b;,,,,.,..,,,g¥».,_g,,,,,__‘»3,_*,_,q__,_4_«7,,_ ;
20 .
om nadere kennismaking met den negen jaar ouderen, sedert vele jaren
(1605) gehuwden eersten Pensionaris van Middelburg? Ja, wel bovenal
om hem: _ _
>>Dit, jae meer soo derf ick roemen, I
Dat ick veel mach Vrienden noemen,
Die door haer ghcswint verstant
d’Eer zijn van ons Vaderlant.
Maer ghy! bloeme van de Zeeuwen,
Over al soo gae ick schreeuwen:
’ ’lc Ben doe meest van ’tluck ghedient,
Doe ’t mij Cats gaf tot een Vrient :" 1)
zoo luidt hare eigene bekentenis. En als later, 1623, Cats Pensionaris
van Dordrecht wordt, verwelkomt Anna hem als inwoner van de
provincie Holland met een hartelijk lied, waarin benevens den karak-
teristieken regel, dien niet een iegelijk haar met de hand op het hart
kan nazeggen: >>Wiens tuchtich bysyn my noyt lang viel noch ver-
veelde", deze ontboezeming: `
....... Ach! wanneer sal ick weer
My setten aen u sij of voor u voeten neêr? F _
En hooren uyt u mont, en gaeren van u lippen
De lessen van de deucht die haer al staech ontglippen?
Syt hertelyck gegroet van Hollants Borgery
Maer alderhertelijckxt, myn Waerde Cats, van mij. 2)
In Holland, Zeeland, Overüsel, 3) ja allerwege in Nederland had
in het eerste vierendeel der 17e eeuw de naam van Anna Roemers
een goeden klank: de vraag rüst, of hare gedichten, ingesloten
hetgeen door den Hr. Beets uit het Lettewjmveel, eigendom van den Hr. »
Piooyaards van den Ham, van vóór 1620 is medegedeeld, den roep,
die van haar uitging, rechtvaardigen. Het antwoord kan niet moeilijk
wezen: hare groote reputatie moet een raadsel blijven voor wie uit- A
sluitend in hare die/tterltjlte voortbrengselen den grondslag daarvan wil ‘
1) Z. Nachtegaal, bl. 16; Ged. enz. bl. 92, 94, 90; Beets, t. a. pl., bl. 20 vlgg.
2) Beets, t. a. pl., bl. 22.
3) Z. Heyns, die haar in de Opdracht zijner Deuchçlemschole ojïe Spieghel der
jonghe Dochteren aan de Overijselsche jonge dames (1625) dus looft:
De Zeeusche me bedocht en stichtelijck verlicht
` Door d’Hooggeleerde Gatz in zünen Maechdenplicht,
Doch onder het bescherm van Anna Roemers handen ,
Die wel te recht men noemt de Musa dezer Landen: ,
was immers te Zwolle woonachtig?