HomeAnna Roemers VisscherPagina 19

JPEG (Deze pagina), 827.53 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 26.00 MB

19
En daerom ist dat al dees daghen
Dus Zephyrus sün bloemkens saeyt,
V. De Son soo schijnt, het Velt verfraeyt,
Hemel en aerd van vreugt ghewagen. 1)
Alzoo jubelde Simon van Beaumont, en Rogiers noemt »haer de bloem
der eeuw, de kroon des lants, het ciersel zijns tijts ," Z) en Puetemans
- A heeft geen woorden genoeg voor >>Minervae troetelkint, het wonder van
de Werelt, de Phaenix rijck beperelt, wiens gelijck men niet en vond." 3)
Johanna Coomans (Mevr. v. d. Meerschen) prijst haar »volmaect" -
j doch neen, niet volkomen >>volmaect": ·
jl Maer noch ontbreeckter wat aen dees begaetde maegt,
[ Dat is dat sy die naem van maecht te lange draeght:

l en daarom, zegt zü:
‘ >>Ick wensche dat, Jonck­vrou, dat u wert toeghesonden
Een daer ghy naer u wensch mocht werden aen gebonden
Met eenen soeten bant van eenicheydt en rust,
. Van ware liefd’ en vreucht, die noyt wert uytgeblust,
Een vriendelicken bant, waer door een soeten segen
F Op u wiert uyt­gestort als een gewensten regen,
{ Dat ghy als moeders mocht voort-teelen een geslacht
‘· Dat alle druc verdrijft, wanneert maar eens en lacht:
En alst dan quam dyn hals t’ omvangen met syn vlercken,
Dat waer u meer vermaeck als al u konstich wercken:
l Dit wensch ic u, Jonck­vrou, en dat ghy ’t ooc wel raect,
jg Want ’t meest u noch ontbreect; om heel te syn volmaect."4)
5
En - het worde als in ’t voorbijgaan opgemerkt - deze dichteres
la had recht van spreken .en vergelijken, zij, die »met man, huys, kin-
lr deren beladen, hetgeen dat hoort tot elck steets moest beraden ," 5) die
»meestendeel zat omtrent de kinder-wiegh," 6) die er voortdurend naar
ik streefde haar »lieve man in alles te voldoen in sorghe van het huys,
‘ en kinders op te voen:" doch genoeg. De Zeeuwen doen in loftuitingen
van Anna Roemers Visscher niet onder voor de Hollanders: elk prijst
pl haar om strijd.
Gelukkig, dat het ook Anna met haar uitstapje naar Middelburg »in
’t minste niet te doen" was geweest >>om Zeeland versch en groen" 7),
zooals ze zich in toespeling op Van Beaumont’s »het lant is groen en
’ versch" uitdrukte 8), >>maar om den Zeeuwschen dichterkring en bovenal
1) Aldaar bl. 8. 2) Aldaar bl. 10. 3) Aldaar bl. 70. 4) Aldaar bl. 5.
5) Aldaar bl. 117. 6) Aldaar bl. 123. 7) Aldaar bl. 7.
8) Beets, t. a. pl., bl. 21.
2*