HomeAnna Roemers VisscherPagina 17

JPEG (Deze pagina), 786.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 26.00 MB

. I I Y D
E
17
Voorwaar lofs genoeg. En toch zoude men zich schromelijk bedriegen,
als men waande, dat Cats de perken had overschreden: niets is minder
waar dan dat. Een wolk van getuigen zoude hü in zün voordeel hebben
ty, kunnen aanvoeren. En ook tijdgenooten, ook mannen van een goeden,
ja van den besten naam. Huygens b. v. die haar in 1619 toezong:
Swycht rym­beroemde tough, still over-vrouw verstandt,
Wacht letter­rycke pen, rust ruste­loose handt , ,
En ghy medooghend oogh, spaert u geleerde tranen; 1)
en elders, in een vers van ’t zelfde jaar verzekert: >>haer pen is
waert haer tael, haer tongh is waert l-er handt" 2); Hooft, die haar,
. reeds voor 1608 met >>Beroemde Vischerin" aansprak 3) en een twaalftal
_ jaren later getuigt, dat zij >>met geest de geestighst becooren" kon;
Heinsius, die haar insgelijks de tiende Muze noemt,ja »alle tien alleen",
; en in vervoering uitroept: `
_ >>O ster, o hemels kint, van wonderlicke stamme,
1 . Vol geest, vol locht, vol vier, vol goddelicke vlamme,
Gemaeckt tot spijt van ons, en boven alle wens,
‘ In vrouwelicken schijn schier meerder als een mens.
Had Phoebus u gesien, zijn Daphne sou noch leven,
j Of ghy sout selve syn dat haer nu is gegeven,
I De kroone van zyn hooft. Maer seker ick en kan
Niet denken of hy wenst te wesen uwen man." 4)
Ook Zevecote is niet over haar uitgesproken:
l en ghy, Hollantsche maegt,
Verdient dat ghy alleen Minervae name draegt 5). ‘ .
. 4 En waarlük Vondel evenmin: reeds de aanhef van zün Op de Geboorte
van onze Hollandsche Sappho Anna Roemers getuigt ervan 6):
L; >>Als ’t heyligh Noodgeheym wat seldsaems ons wou jonnen,
J En saligen onse eeuw, doen quam in ’t licht der sonnen
{ Dees kunstrijcke Anna wien deni hemel had bezint ;"
het is hem niet genoeg haar de eer van baars vaders huis, het pronk-
juweel van Amsterdam te noemen, te gewagen van haar »rym en
·Q proze" als de ziel hebbende ontvangen van boven, waarvan Grotius ~
, verstomde, Cats bril toekeek, Hooft verwonderd stond, waarin Heins
T 1) Beets, t. a. pl., bl. 9. 2) T. a. pl., bl. 11.
3) Uitgave Leendertz, I, bl. 75, verg. 186.
4) Nederduytsche Poemata (1616), bl. 33 en vlgg.; (1622) bl. 144 en vlgg.
5) Ged. uitgave Blommaert, bl. 10. 6) Zie boven, bl. 8, no. 3.
2
AC