HomeAnna Roemers VisscherPagina 11

JPEG (Deze pagina), 773.53 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 26.00 MB

z
tl.
­
’ ’l’l
der Boergoensche bastaardü treft het te sterker, over het algemeen
goed, meer büzonder uit het oogpunt van zuiverheid van taal 1) allen
. j lof verdient en aan duidelijkheid en juistheid van woordenkeus weinig
te wenschen overlaat. Alleen de gezworen vüand van het leerdicht zal
lt met het gansche geslacht onvoorwaardelijk en zonder vorm van proces
ook elke soort verwerpen, anders zouden de stukjes van deze dichteres
wellicht geschikt zijn om zelfs een hardnekkig tegenstander van het
{ zedendicht te bekeeren. De volgende proeven, waarbij wij ons eene in
plaat gebrachte voorstelling moeten verbeelden, kunnen het gezegde staven.
E
9.
ea Sine operibns marina est.
De ceste foy sort une Tousiours­vive, _
Monstrant par la n’estre point chose morte,
, ‘ Ce n’est pas foy celle qu’on voit oysive,
A Et qui beaux fruicts en sa saison n’apporte.
i Sainct Jaques donc accorde en ceste sorte
Avec Sainct Paul, que la foy justitie,
Rien de justice à l’oeuvre ne rapporte,
gj L’oeuvre est peché sans la foy, ne t’y lie.
Het levende Geloof ghelückt dit groene kruyt,
‘ Dat altijt wederom schiet nieuwe blaeden uyt.
’t En is geen Recht Geloof dat sterft in tegenheden,
Het rechte leeven­cruyt bloeyt al ist afgesneden.
j _____
‘ 1) Zie 0. a. Cappelle, Bijdragen tot de geschiedenis der wetenschappen en letteren
l in Nederland, bl. 248 en vlgg. En niet alleen in Holland had het taalbederf ver-
ontrustende evenredighedcn aangenomen, ook in Zeeland: zie Z. Nav/neg., bl. 109;
A" Ick weet niet wat het is met onse Nederlanders:
Want nevens hare taal soo spreecken sy noch anders;
L Het is haer niet genoegh te spreecken hare taal,
j Sy spreken Frans, en Schots, Latyn, en als de Waal,
g Sy weten ’t als een Kock te menghen, end’ te scherven,
i Om soo quansuys wat eers bij and’r<? te verwerven;
De eene seyt ,,bon­_jou1·, mijn Heer"`, de and”re weer
Seyd ,,bona dies, Heer”, end` swets soo even seer.
,,De grace, neen, Monsieur, excuse moy” sy spreecken,
End' als sy spreecken soo, een ander sehynt een leeckcn;
Dan komter oock Signoor en maect den Spaenschen geek,
ed In plaetse van den dagh is Ditto nu den treck.
Van waar komt ons dit toe, te menghen soo de talen
End" dan van dees een woord, end dan van die te halen, ·
Ist schaarsheyd in de taal? verwert ons die de spraack?
' Neen: d" hooghmoed die ons quelt is oorsaeck van de saeck.
~" .
I
J