HomeAlgemeen stemrechtPagina 9

JPEG (Deze pagina), 798.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.32 MB

PDF (Volledig document), 25.64 MB

(
! ` 7 "
F het niet eens is en nu moeten al die praatjes dienst
doen, om dat te bedekken. Schijnvrienden zijn veel
gevaarlijker dan opentlijke tegenstanders!
Dat recht om naar beterschap te streven, wordt niet
( erkend waar de alarmklok wordt geluid, zoodra de arbei-
ders middelen beramen, neen dan worden zij overladen
, met scheldwoorden, zoovele bewijzen van onmacht aan de
| zijde der tegenstanders, want waar argumenten ontbreken,
doen steeds groote woorden dienst, om ze te vervangen.
Men hoort tegenwoordig veel spreken over Rechten
en Plichten, maar men bemerkt weinig van de begeerte,
om de verhouding tusschen beiden te regelen. Indien
g de bezittenden iets doen, iets wenschen, dan luidt het zeer
”"` spoedig: Ze hebben er recht op, het is niet meer dan
billijk. Zoodra de niet-bezittenden iets doen, iets wenschen,
dan duurt het niet lang of men hoort hun toeroepen: gij ver-
geet uw plichten, het komt niet te pas om zoo te spreken.
Vreemd! - de rechten schijnen altijd te staan aan de
zijde der bezitters en de plichten altijd alleen te druk-
ken op de schouders der niet-bezittenden. Dat noemen
»L sommigen verdeeling van den arbeid!
_ Nu kan men een groot voorstander zijn van dat be-
F ginsel, maar protesteeren tegen een dergelijke toepas-
‘ sing. Niet alle rechten aan de eene, niet alle plichten
aan de andere zijde, maar rechten en plichten naast
elkander.
s Zoolang dit het geval niet is, zoolang er een oneven-
i redige druk bestaat aan den eenen of aan den anderen
i kant, zoolang baat het voortdurend praten daarover niet,
; maar is er behoefte, om het eindelijk totwaarheid te
. maken.
{ Even vóór het uitbarsten der Fransche omwenteling ,
Q van 1789 verscheen er een brochure van den abt Sièyes,
! waarvan de inhoud kan samengevat worden in deze
! twee vragen en antwoorden.
' Vraag: Wat beteekent de derde stand? Antwoord:
Niets.
Vraag: Wat moet de derde stand zijn? Antwoord:
` Alles. §
Of juister uitgedrukt: feitelijk is de derde stand Q
Y alles, rechtens niets. Datzelfde geldt nu van den zoo- ,
genaamd vierden stand. gi
á Wat toen de derde stand, de bourgeoisie, heeft ge-
eischt en verkregen, datzelfde wordt nu gevraagd door
v
! ¢