HomeAlgemeen stemrechtPagina 7

JPEG (Deze pagina), 822.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.47 MB

PDF (Volledig document), 25.64 MB

{ .­, YP -, ~- ~~­~­~«ï ?··*"*·*·**··‘­'·‘¢‘·°*‘°"^*'*‘·“""*'“"‘*r·v .)
rl
_. 5 ... i
i voor den dag te komen met zijn ontevredenheid. Wat _
_ vroeger gefluisterd werd in het geheim, wordt nu gepre-
, dikt van de daken. De troostgronden, waarmede men j
X elkander en zichzelf wist te paaien, hebben uitgediend.
j Geen beloften van een wereld hier namaals zijn in staat
¤ de ontevredenheid te smoren, neen men zingt het den
dichter na:
Wij willen op aarde gelukkig zijn [
Wij Willen geen honger meer lijden
Zoolang men alles verwacht van een andere wereld,
zoolang zoekt men niet met allen ernst naar de middelen,
*'!^" die ons op deze wereld beterschap schenken. l
j Ontevredenheid is dus aan de orde van den dag. ·
W Beschouwen wij haar niet als een ramp maar als een
zegeài. Qgf iï,1 nàet elke verbáateïngl, elke lpitvànding got
stan ge rac t oor ontevre en ei met et estaan e, 1
met hetgeen men had ? De tevreden mensch leeft droomerig ï
, voort zonder op te merken, maar de ontevredene jaagt
li naar het betere en hoogere, hij spant zijn denkvermogen
in en straks doet hij een uitvinding, die een zegen is
voor de menschheid. Ontevreden met zijn toestand rijst *
p de vraag op: moet dat zoo blijven? is het een natuur-
I wet, waardoor wij gedwongen zijn in ellende en zorg en
j nood te leven, steeds bedacht op ons allernoodzakelijkst
` levensonderhoud en daardoor veelal ongeschikt, te zwak ,
4 om te lijden en te strijden? Als men erkent dat onrecht l'
l voorzit, dat de verhoudingen niet geregeld zijn volgens
l recht en billijkheid, dat de klove tusschen bezittenden j
« en niet-bezittenden al dieper en dieper gaapt inplaats van
, gedempt te worden, dan is het natuurlijk, recht-
T vaardig, noodzakelijk dat men gaat streven naar Q
beterschap, om niet onder te gaan in den strijd en dus il
middelen zoekt, die tot dat doel voeren. En wie is er, "
die het samenstel der maatschappij in zijn geheel of in _
i zijn deelen heeft onderzocht, die niet tot de overtuiging
Vi komt: zoo kan het niet blijven? Men hoore het
V woord van een man, op wiens gezag men zich zoo gaarne l
p beroept, van john Stuart Mill: j
j ,,het produkt van den arbeid wordt tegenwoordig
verdeeld in omgekeerde reden van den arbeid
i zelf Het grootste deel valt hun ten deel, die f
j in het geheel niet werken, daarna het grootste