HomeAlgemeen stemrechtPagina 6

JPEG (Deze pagina), 818.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.47 MB

PDF (Volledig document), 25.64 MB

, { ,..·«-vïïü
L-. 4 ,T..
meen stemrecht. Dat zal hun in de jaarboeken der
geschiedenis eenmaal tot eer worden aangerekend! Waar-
heden, die door het gezond verstand des volks als met `,
de hand worden gegrepen, ze zijn dikwijls verborgen
voor de wijzen en verstandigen, ze zijn te eenvoudig om `
de belangstelling op te wekken van mannen, die in de i
hoogere gewesten van geleerdheid en achter de geheim-
zinnige nevels van dorre formules en begrippen zich
verschansen.
Er heerscht ontegenzeggelijk veel ontevredenheid.
De toestanden zijn dan ook over het algemeen èn in
ons land èn elders verre van verkwikkelijk. Wilt ge
het beeld van de hedendaagsche maatschappij hooren
afschilderen door een beroemd tijdgenoot? Luistert dan ~•l»‘~
naar Ludwig Büchner, waar hij schrijft: ngfenzelooze j
armoede naast grenzeloozen rijkdom, grenzeloos geweld W
naast grenzelooze onmacht, grenzeloos geluk naast grenze-
looze ellende, grenzelooze slavernij naast grenzelooze
willekeur, grenzelooze overvloed naast grenzelooze ont-
bering, fabelachtige kennis naast fabelachtige onkunde, ,
ingespannen arbeid naast genot en lediggang, schoons li
en heerlijks op elke manier naast de diepste verdorven-
heid - zietdaar tegenstellingen, die nooit zoo sterk te
voorschijn zijn getreden als nu".
Overdrijving! -­ zoo zullen velen antwoorden, maar L
met een woord weerlegt men geen feiten, die door ieder jl
onderzocht kunnen worden, als hij zich de moeite geeft `
door te dringen in de wereld der.werkelijkheid. Daar 4
wordt meermalen een toestand aangetroffen, waarbij elke l
beschrijving verstomt. l
Eigen schuld! ­- zoo roepen anderen. Oppervlakkige ,
uitvlucht, die de schuld van enkelen algemeen maakt en ,
overbrengt op allen! Maar het is onze taak nu niet,
om de oorzaken van dit verschijnsel na te sporen, we T
L hebben hier alleen te doen met het feit, dat het zoo
is. Het bestaan eener kwaal te kennen, is de eerste
schrede op den weg van beterschap. Is er bij zulke j
toestanden reden tot ontevredenheid? Zoo ja ­- en wie
kan het ontkennen? ­- zoo ja, dan ligt het voor de l'
hand, dat men uitziet naar middelen tot verwijdering
van die ontevredenheid. ~
De tijden zijn voorbij, waarin men zich in kalme ,.
berusting neerlegde bij hetgeen nu eenmaal zoo en
niet anders was. Men schaamt zich niet meer om T
. _ T
.