HomeAlgemeen stemrechtPagina 5

JPEG (Deze pagina), 726.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.44 MB

PDF (Volledig document), 25.64 MB

T ___,_ Y ____<,, _ ,..,` r- ,,... .. . .- -- .·-K .·-» :v··~v·<·"· Wi
r‘T*··~·-. l
{ tüïi zrïçs
il "ii" Q! ï?` Hi
tf) ‘ (J €'¤ ‘
¤r>ï.·,ï~ W? ‘­ ll
‘~~_·$i~,’gF_ X Y
ALGEMEEN STEl/[RECHT.
. E
, Algemeen Stemrecht -- zietdaar een onderwerp,
r~·~ dat aan de orde van den dag mag heeten. In verschil- `
lende landen, waar het niet is, gaan meer en meer
x stemmen op, om het te vragen. Dat is een noodzakelijk l
gevolg van grooter ontwikkeling. De volkeren beginnen 2
te denken en van dat oogenblik af willen zij niet als
kinderen behandeld worden, die geen recht van meespre- {
ken hebben. Is eenmaal het denkbeeld doorgedrongen: l
het is onze zaak, die behandeld wordt, dan
l rijst de vraag: waarom mogen wij niet mede oordeelen,
t waar beschikt wordt over onze kinderen, over onze
T- beurs, waarom moeten onze belangen behartigd worden
‘ door mannen, wier belangen meermalen staan tegenover de {
onzen? Daarom die beweging van Algemeen Stemrecht
is niet kunstmatig in het leven geroepen, zij is langs
. a natuurlijken weg ontstaan. Vandaar dat zij zich hier en ,
daar vertoont, zonder dat er verband is aan te wijzen,
zonder een wachtwoord, dat aan de verschillende volke- g
ren gegeven zou zijn. Q
En wie zijn het, die zich aan de spitse dier beweging
l. bevinden? Het zijn arbeiders. Wederom is de waar-
heid bevestigd, dat alle grootsche denkbeelden en ingrij-
pende hervormingen zijn uitgegaan uit de zoogenaamde
lagere klassen der maatschappij. Van onderop, niet
van bovenaf - ziedaar steeds den weg! Buckle heeft
in zijn Geschiedenis der beschaving zeer terecht
gezegd: ,,geen enkele groote politieke hervorming is
uitgegaan van een regeering". Niet dus van de staats-
lieden, die het roer van den staat in handen hadden,
niet van de geleerden die de leerstoelen innamen aan
, hoogere en lagere scholen, maar van de arbeiders is de 5
roep uitgegaan, het verlangen geopenbaard naar alge-
3
l
" A