HomeAlgemeen stemrechtPagina 36

JPEG (Deze pagina), 723.73 KB

TIFF (Deze pagina), 5.98 MB

PDF (Volledig document), 25.64 MB


E W. C. DE GRAAFF, Amsterdam (U_jg'9ll(lH.|ll r<>.12;,
l Gmirr Urr: `
HET WEEKBLAD
EEOHT VOOR ALLEN.
Dit \'eeklJlad verschijnt iederen Zaterdag. Prijs per 3 maanden f 1.25.
Advertentiën van 1-6 regels f 1.50. Iedere regel meer /' 0.25.
Het programma zegt 0. a. Andere tijden, andere lielioeltenl
Op elk gebied is dat xvaar. Zon het niet gelden van het staatkundige
· { leven eens volks ‘? De beginselen die eenmaal baanhrekeml mochten heeten.
F ze zijn na oenigzen tijd verou«‘|m·<.l en een later geslacht is er aan ont-
grooid. Als de partij, die eenmaal voorging in den grooten strijd en zoo-
volen mogelijk verza1nel.d«· rondom de lianier des Rechts en der Mensche-
lijkheid. niet meegaat 1nt-rt den tijd en er do draagster van is, dan gaat de
tijd over haar ]'l(‘(‘l1 en zij geraakt or huitvn.
Zoo is het g;eg1;aan met hetgeen men in ons land de lilierale partij gelieft
J te noemen. \'ie kan het l{€TllTl(‘l`l{(-‘l1(YI beginsel van haar in korte en d11i-
delijke trekken teok«·n<·n‘? Schier lllll(‘l`l‘(‘l']. die niet klorikaal is, rangschikt
zich onder haar aanliangers. Zoo vertoont zij niets dan de schijn van vroe-
gere Qrootheid. Bolialvo hij 1l(’ll(>(‘lTll'lg(‘ll kan nwn van wetten niet gemak-
kelijk zien, of een Z(>(lg(`·ll2l{lDlll lil1<­r:1al dan wel omi konaervatief Ministerie
aan het roer is. l(app<»i_ji1<· laat l·l<’·omsl<<·rl< vallen en het voornaamste werk.
door hem in ’l‘,'4 jaar vr-·rri0l1t. is een nienwl· xvet op het lager onderwijs.
xvaaronder lleemsl<<·rl< eveiigoetl zijn hamlteokcning had kunnen zetten.
Daarom wordt do Iihc·ral<· partij gç<·<~11szi11s meer §.2{(‘(.l`ïg`(‘l`l door de volks-
meonjng, zij is in haar uiting; als I‘jCgl‘(‘l`lllQ,` en Yortogc`11woordi;>;ing de
trouwe aüspiogoling der llOlIl`§{(‘(llSl(‘ satisfaite.
Het wel en woo van don enkele l)lll`g(’l' is :1l'l1ank<~li_jk van het wel of
wee van den staat. Politieke lll‘l`’Hl`]l'lll]g moet hand aan hand gaan niet de
sociaal gevormd vn. ont 1vikkel.d worden zonder (lO(‘ll'l(‘lUlllQ§ aan het staats- ·
leven`? Het ia niet de zaak van <­nk<·l<· klassen ol' standen. het is aller
zaak. die h1~l1and<·Id wordt. |t0r·l1t voor allen dns. lën recrht is door den
volksxvil vz1stg<·st<~ld, op do ’(lUl'\'2l§ll’(l(*]l van gc­1‘n<~<·i1scliappelijk welzijn
l>erel<e1nlc­ en voor allen goli_jl<l· regeling voor het samenleven. Zoo komt
inen tot de Z(‘ll·l`(‘§J§(‘(‘l`llIg dos volks, niet in naam of in schijn of op
papier i11 de wet sloolits. maar in de daad.
“`ie in dat streven ons Sll()llll(‘ll wil, hij slnite zich aan. lVetemlo wat
wij willen. zullen wij in den aanvang n1iss<·hien een l<l«»~ino partij zijn, die
geen of xvoiriig gewicht in de schaal werpt, lwspot en 'lmelaclwn door de
bezitters dor llï(‘lIT., l>oslrc·dnn of (l()()llQGZ\’€’Q;(?ll door do koninklijke pers.
niaar als xvij nit alle lagen dor maatsclxappij de onzen kunnenrelcruteeren.
dan ()llSlilä·l'[ er gen1oenscl1ap, solidariteit van belangen. en deze alleen is
het hechte steuesel voor de onafliaitikelijklieid van den staat. voor de alge-
meene welvaart en geluk voor allen.
I
l
.1