HomeAlgemeen stemrechtPagina 33

JPEG (Deze pagina), 832.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.20 MB

PDF (Volledig document), 25.64 MB

«
··· 3I -·
· kunnen uitoefenen als burger zijn stem te laten gelden
in het staatsbestuur.
Maar wij hebben geen invloed! - Direkt niet, maar
indirekt. Ik wil een enkel voorbeeld uit Engeland aanhalen.
’ Het Engelsche volk was indertijd tegen de korenwetten
. en zij bleven toch bestaan. Toen heeft men een bewe-
· ging op touw gezet, om daartegen te protesteeren. Met
volharding werd dit geleid en voortgezet, vijf jaren
lang heeft het geduurd, maar na dien tijd verkreeg men
· zijn wensch. De openbare meening was zoo bewerkt,
V dat aan die macht ten slotte geen gehoor kon wor-
den geweigerd, en eindelijk heeft een konservatief minis-
` terie het voorstel moeten doen tot afschaffing dier wet-
ten. Zoo ook hier. Ofschoon zelven geen stem hebbende,
kunt gij de openbare meening bewerken en voor het
beginsel winnen en als dan dat recht gevraagd wordt
l door gansche drommen, zou dan die minderheid niet
moeten zwichten? Indien er onderdrukking bestaat, zij
' wordt vrijwillig door de meerderheid gedragen, want als
de menigte onderdrukt wordt door weinigen, dan is dat
een teeken, dat die menigte weinig ontwikkeld en veer-
krachtig is. Anders zou het onmogelijk zijn. "Wat een
, volk verdient te zijn, dat is het ook. Een slavenvolk
, zal het juk van den dwingeland dragen, terwijl het hem
onmogelijk zou wezen, om te heerschen over een vrij
y volk. Niet één mensch, één tiran maakt een volk tot
slaven, maar een slavenvolk kweekt tirannen aan. Ieder
>" voor zich dus onmachtig, allen te zamen machtig, ja
I machtig boven allen. Hier is toepasselijk het bekende
. gezegde: neem een bundel stroohalmen, gij kunt ze niet
doorbreken, neem elke halm afzonderlijk en gij breekt
ze met gemak.
2 Eerst dan zal de dageraad van een beteren dag aan-
jl breken als de volkeren, mondig geworden, niet langer
ti gebukt willen gaan onder het juk der heerschenden.
Eerst dan zal de ware volksregeering de plaats innemen
van schijnvolksregeeringen, wanneer het streven is, om •
alles zoo in te richten in den staat, dat de macht der
C regeerenden zoo klein mogelijk is en de af-
l hankelijkheid en verantwoordelijkheid der
regeerenden voor de rechtbank des volks
zoo groot mogelijk. In vereenigen ligt dus uw
y kracht, uw heil, daarin schuilt het teeken der overwinning.
j Robert Owen, de grondvester van het koöperatieve
_1