HomeAlgemeen stemrechtPagina 32

JPEG (Deze pagina), 802.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.20 MB

PDF (Volledig document), 25.64 MB

z
_‘ 30 _
toestand willen bestendigen, die onhoudbaar blijkt. In ·
hun 'bereik ligt het, de maatschappij tot een ruïne te
maken. Zoo is het inderdaad. 7
Vragen we ook: wie maken revolutie? dan is het ant-
woord: niet zij, die aandringen op hervorming, maar zij ‘
die elke hervorming tegenhouden, die denkende aan het .
oogenblik kortzichtig genoeg zijn om de toekomst uit ·
, het oog te verliezen, die beginselen van vrijheid en ge-
lijkheid predikende terugdeinzen bij de eerste poging,
om het schoone woord tot waarheid te maken. ·
Het begin nu van alle beterschap is het algemeen V
stemrecht, omdat men daardoor het wapen in de han-
den heeft, om uit den druk en de ellende te komen. `
Wij zullen zoo dwaas niet zijn, om te meenen dat dade-
lijk welvaart en geluk de gevolgen van de invoering
I zullen zijn, wij mogen nooit vergeten: het algemeen
stemrecht is GEEN DOEL, MAAR ALLEEN MIDDEL. Zoo- I
lang wij dat niet hebben, is ons de weg afgesneden, om
tot het betere te komen. Is het waar, dat de souverei- '
niteit drie kenteekenen bezit: den bodem die voedt,
j het stemrecht dat beslist, het wapen dat be-
schermt, dan hebt ge als het stemrecht uw deel wordt,
het middel om de beide anderen te verwerven en dus tot .
I souvereiniteit te komen. ,
Hoe nu kunnen wij arbeiden op praktische wijze, om I
dat stemrecht te verkrijgen? Door grondwets verande­ 5
ring, want de grondwet is het struikelblok, om tot een
grondige hervorming op het punt van kiezen te komen. >`
Alle pogingen om door gedeeltelijke uitbreiding het I
aantal kiezers te vermeerderen, ze zijn lapwerk, want de .
uiterste grens binnen de grondwet is f 20.- in de zoo-
genaamd direkte belasting. Alle zoogenaamde geleidelijke
pogingen moeten afgewezen worden, want ze hebben dit .
nadeel, dat hoe goed ook misschien gemeend, zij het
betere voor geruimen tijd in den weg staan. In de zwit- ii
sersche grondwet luidt het artikel, dat handelt over
het kiesrecht aldus:
,,Stemgerechtigd is ieder Zwitser, die het 20ste levens-
jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het X
aktieve burgerschapsrecht door een of ander ’
vonn1s."
Zou deze eisch niet de onze moeten wezen? Wie oud
genoeg wordt gerekend, om als verdediger van het vader- y
land in de gelederen te treden, hij moet ook het recht Q
_1