HomeAlgemeen stemrechtPagina 31

JPEG (Deze pagina), 841.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.22 MB

PDF (Volledig document), 25.64 MB

..... ......
juist dat is de fout van het liberalisme, dat het tegen-
woordig konservatief is. Het heeft zichzelf overleefd en
i daarom teert het op vroegere lauweren. Bang van nature
vreest het de sociale vraagstukken met den vinger slechts
aan te raken en blijft het zijn stil leventje leiden, zonder
zich te bekommeren om hetgeen er omgaat en woelt in
. de gemoederen des volks. Het liberalisme schaamt zich
over zijn eigen kind, het socialisme, en diep moet men
. gevallen zijn, als het natuurlijk gevoel van ouderliefde
l is uitgedoofd.
T Thiers heeft eens gezegd in het Wetgevend Lichaam:
gj gij hebt slechts de keuze tusschen katholicisme en
,i socialisme. Katholicisme, niet in den zin van °t ge-
loof in de onfeilbaarheid des pausen, maar in den zin
; van aanmatiging van den eenen mensch of de eene
" klasse van menschen om te heerschen over anderen.
;l· Katholicisme is heerschappij van den mensch over den
I mensch, socialisme gelijke vrijheid voor allen. Tusschen
gl die beiden is de keuze. Wat zich daartusschen beweegt,
` moet gedrongen worden naar rechts of links, opdat de
verschillende partijen beginselen vertegenwoordigen.
Langzamerhand voltrekt zich dit proces. In een ker-
_; kelijk­liberaal blaadje, de Vrijheid, te Amsterdam uit-
komende, hebben we gelezen hoe de kerkelijke revolutio-
nairen de kerkelijke anti-revolutionairen, de mannen des
­ behouds, te wapen roepen, om gezamentlijk de maat-
schappelijk­revolutionairen te bestrijden. Laat alle twist-
punten rusten, zoo heette het, om te zamen het dreigend
communistisch onweder te bezweren, laat ons elkander,
heenstappende over onze onderlinge meeningen, de broe-
derhand reiken, voordat men handenwringend den stroom
niet weer keeren kan, die de maatschappelijke orde dreigt
omver te werpen. Ziet ge, daar worden velen gedrongen
naar rechts, naar het katholicisme. Goed zoo! daar hoor-
den zij altijd, niettegenstaande hun vrijheidsgeroep, nu
zullen zij aanlanden op de rechte plaats, de plaats des
gezags. lVà2;ar äideäx/gn zïggen: wäij àzragen tgeen geinadeè
maar rec . e er mans 0 e zeg : er reig
gevaar, maar dat dreigt niet van onzen kant, van den
kant dergenen die reeds lang hemel en aarde te za-
men riepen, om op het gevaar acht te geven, dat on-
der de oogen te zien, en door tijdige en goede maat-
. regelen het op te heffen, maar dat dreigt van den
kant der zorgeloosheid, van allen die willens of niet een
1.
n