HomeAlgemeen stemrechtPagina 27

JPEG (Deze pagina), 842.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 25.64 MB

s
geld nooit als lokaas worden gebruikt, om stemmen te
winnen? Zeker, er zullen misbruiken voorkomen, vooral
, in den beginne, maar vergeten we niet dat er één mach-
· tige faktor is, waardoor alle andere invloeden op den
‘ duur machteloos worden gemaakt, nl. debelangen der
ik menschen.
En eindelijk is het produkt van algemeen stemrecht,
tf de Rijksdag in Duitschland, het wetgevend Lichaam in
Frankrijk, zijn ze slechter dan het produkt onzer geld-
Y heerschappij? Is onze Tweede Kamer het pronkjuweel
j` van alle parlementen? Achteruit gaan kunnen we dus
~ niet, en daar stilstaan onmogelijk is, moeten wij nood-
j· zakelijkerwijze vooruitgaan. Van deze Kamer weievz we,
, `, dat zij is een praatgezelschap tot onderlinge oefening in
de welbespraaktheid, van haar hebben wij niets te wach-
, ten. De toestand is dus ter invoering zoo gu11stig mogelijk.
Ons volk staat niet gelijk met het Duitsche en Fran-
sche. . . Dit bezwaar geldt niet. Ons volk heeft de poli-
tieke opvoeding niet achter den rug gelijk die anderen
lj en dus de vergelijking kan niet gemaakt worden. Eerst
als het algemeen stemrecht eenige jaren bij ons heeft
e; gewerkt, eerst dan kan men oordeelen.
+ TWEEDE BEZWAAR: invloed der klerikalen. Zeker
die invloed is nog groot, grooter dan velen wel meenen.
Die klerikalen kan men vinden onder de roomschen
_ zoowel als onder de protestanten, onder orthodoxen
zoowel als onder modernen. Zou die invloed echter zoo
. overwegend zijn, dat hij zich hier sterker openbaart dan in
Frankrijk? Men wijst op de Nederlandsch Hervormde
Kerk, die door de invoering van algemeeen stemrecht
geheel in de macht is geraakt van de orthodoxen. Dat
beroep bewijst niets. Want hebben de orthodoxen in-
derdaad de meerderheid in de kerk, is hun belang-
stelling, hun ijver, hun opkomst bij de stembus grooter,
dan is het niet meer dan billijk, dat zij de overmacht
hebben. Sints wanneer toch is het een liberaal dogma,
dat de minderheid heerschen moet over de meerderheid?
Als men zelf de minderheid heeft dan klaagt men
over zulke zaken en als men de meerderheid vormt,
dan vindt men zulk een regeling goed en eerlijk! Of
staat niet juist door dat stemrecht de gelegenheid open
om meerderheid te worden? Ik weet wat men zeggen
Q zal. ja, maar dat is geen meerderheid, dat komt door
Q de onverschilligheid aan de zijde der liberalen. Waardoor
l
l