HomeAlgemeen stemrechtPagina 26

JPEG (Deze pagina), 815.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 25.64 MB

·‘ s
E
vrijheid is het beste opvoedingsmiddel voor de vrijheid.
Een mensch, wien men de ledematen vastbindt, zal nooit
· leeren zich vrij te bewegen, terwijl hij bij een onbelem­ ,
· merd gebruik er toe zal komen om op eigen beenen te ·
staan. Daarom geeft aan allen de uitoefening hunner ‘
rechten, men zal gevoelen iets of iemand te zijn in den ik
staat, men zal streven om zich op te heffen tot de
hoogte van den vrijen staatsburger. *'j
Een opvoedingsmiddel voor allen. Immers de be-
langstelling zal toenemen, er zal meer opgewekt open-
baar leven komen, men zal worden wakker geschud uit
den doodslaap van lauwheid en onverschilligheid,waarin ·
men zich nu bevindt. j·
Ziet het in Duitschland en Frankrijk, twee naburige _ `_
volkeren, waar het algemeen stemrecht bestaat. Duitsch-
land heeft het te danken aan den konservatieven staatsman j
Bismarck, een man van karakter die den tegenstand
niet vreest, maar een afkeer heeft van het knoeien met h
beginselen, gelijk dit meer en meer het kenmerk der
liberalen wordt. Dat Duitschland, het rijk van wijsgeeren r,
en denkers, politiek niet in tel is sints de invoering van
dat recht geheel en al veranderd, het is wakker gewor- el
den en nu is het politieke leven er opgewekter dan +
ooit.
En Frankrijk is een tweede voorbeeld. Geen land,
zoo beweert men, zoozeer overgegeven aan den invloed _
der roomsche geestelijkheid, geen land waar de ontwik-
keling zoo laag staat en het volksonderwijs zoo gebrekkig is. .
. Dat Frankrijk nu heeft niet lang geleden onder de on-
gunstigste omstandigheden in den druk van boven, waar
” van regeeringswege geen middel ontzien werd, als het
maar strekken kon tot ondermijning der Republiek, dat
Frankrijk heeft door het algemeen stemrecht een over-
winning behaald van belang. Daar is dus het stemrecht
gebleken een bolwerk te zijn tegen de aanmatigingen
i der aristokratie en den overheerschenden invloed der
geestelijkheid.
Worden niet door zulk sterk sprekende voorbeelden
de argumenten ontzenuwd, door velen ingebracht tegen
algemeen stemrecht?
Maar gij opent de deur voor allerlei knoeierijen, voor
omkooping en slechte praktijken. - Wel mogelijk, maar
wederom roepen we beide landen op als getuigen. Of lv
j worden die middelen daar niet beproefd? Zou daar het Q
l
l