HomeAlgemeen stemrechtPagina 25

JPEG (Deze pagina), 842.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.47 MB

PDF (Volledig document), 25.64 MB

behandelen, we zouden dan reeds bezitten wat wij
wenschen. juist door de laagte van ontwikkeling kan ont-
4, houden worden datgeen, waarop men rechtens aanspraak
heeft. Maar alle dingen zijn betrekkelijk in de wereld
gi, en ze moeten dus zoo beschouwd worden. Daarom
moet de hoogte of ljaagte vaä olptwikkelëng van het
volk, worden verge e en met e oogte o aagte van
ontwikkeling bij de andere standen. En dan vraag ik:
, f op welk standpunt van ontwikkeling staan de tegen-
woordige kiezers? Toonen zij door rijpheid enjuistheid
van oordeel, dat zij boven anderen in staat kunnen wor-
den geacht het kiesrecht uit te oefenen? Is het pro-
dukt van hun werk, nl. onze Tweede Kamer, zulk een
gi voorbeeld van voortreffelijkheid? Niemand heeft het
· beweerd, niemand beweert het, behalve. . . hoogstens
‘| misschien de leden van dien Kamer. En toch aan de
, vruchten kent men den boom.
jl Neen, indien rijpheid als voorwaarde moet worden ge-
{, steld, dan mocht men het grootste deel der tegenwoordige
jl kiezers wel naar huis zenden. Hun ongeschiktheid is
een feit, zij blijkt keer op keer, terwijl d1e des volks
¤ no niet heeft kunnen blijken. Wie weet, hoe een
’ vexgkiezing op touw wordt gezet, hij weet hoe persoonlijke
overwegingen den doorslag geven, hoe al wat naar be-
ginseleii) gelijkt, zorgvuldig wordt vermeden, hoe alge-
r meene frases dienst bewijzen.
Maar juist de algemeene onrijpheid is een argument
voor algemeen stemrecht. Wil men wachten tot allen
rijp zijn, we kunnen gerust een wissel trekken op de
eeuwigheid. Wat vergeten wordt, is dat het juist zulk
een goed opvoedingsmiddel is voor allen, de leerschool
« van het olitieke leven. Zonder politieke vorming blijft
de geestelijke en zedelijke opvoeding van den afzonder-
I lijken mensch zoowel als van het volk onvoltooid, zij is de
hoeksteen van het staatkundige gebouw. Welnu, er be-
staat geen anderen weg tot de politieke vorming dan
j deelneming aan het staatsleven.
j Men roept: het volk is nog niet rijp, en men ont-
? houdt de voorwaarden, die het tot rijpheid kunnen bren-
gen. Het is er mede als met de vrijheid. Om haar te
` kunnen dragen wordt een vrij groote mate van ontwik-
keling onderstelt. Is nu het beste middel om iemand
Ag voor de vrijheid op te voeden, dat men hem in de
xt gevangenis zet, hem afsluit van anderen? Immers neen;
n