HomeAlgemeen stemrechtPagina 23

JPEG (Deze pagina), 854.59 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 25.64 MB

Zoo ja, de hemel behoede ons, dat die beschaving zich
vooral niet uitbreide over de onbeschaafden!
Waar immers zien we iets van den wensch, om het
volk rijp en mondig te maken? Waarlijk het schijn-
liberalisme, waaronder wij zuchten is schadelijker dan
een eerlijke regeering in anti-liberalen zin.
Maar moeten de vrouwen dan ook gelijke politieke
rechten als de mannen? Zoo vraagt men.
Inderdaad er bestaat geen redelijken grond om ze uit
te sluiten. Is de vrouw niet geschikt voor politiek?
Zij heeft de bewijzen niet kunnen leveren, maar we
weten dat de vrouwen in huis dikwijls zeer politiek
zijn en dus uit dat eenige gegeven, wat wij hebben,
zouden wij kunnen afleiden, dat zij veel aanleg hebben
l voor politiek. Dat er slechten onder gevonden zouden
` worden, is even waar als de ervaring, dat onder de
` mannen niet allen goed zijn. Vrees, dat de spreek-
» woordelijke praatachtigheid der vrouwen den gang van
‘ zaken aanmerkelijk zou verlengen, behoeft men niet te
koesteren, want langer en gerekter kunnen de zittingen
onzer Tweede Kamer moeielijk worden dan nu er alleen
mannen in zitten.
` Buitendien is niet de positie der vrouw in elk opzicht
` i die van achterstelling? Reeds bij het onderwijs begint
het en van jongsaan hoort zij zich voorpraten, dat zij
het ,,zwakke geslacht" vormt. Men heeft dan ook zijn
best gedaan, om haar zwakheden aan te kweeken!
. juist daarom wordt het hoog tijd, dat zij meespreke om
een einde te maken aan den toestand van onderdrukking
waarin zij verkeert. Verstaan zij nu weinig of niets
van politiek, bij deelneming zal de kennis wel worden
verworven. Dezelfde gronden, die men aanvoert tegen
het algemeen stemrecht der mannen, worden gebezigd
ten opzichte der vrouwen. En toch zal deelneming de
beste spoorslag zijn, om de politieke opvoeding te bevor-
deren. Oefening en opvoeding zullen hier als in alle
gevallen verhelpen wat er nu nog gebrekkigs is. In p
sommige staten van Noord Amerika wordt het gevonden
en nadat de deugdelijkheid gedurende eenige jaren was
gebleken, berichtte een hoofdambtenaar: ,,de vrouwen
namen niet alleen in bijzonder groot getal deel aan de
stemming maar de verkiezingen gingen veel beter, geen
enkel der gevreesde rampen had plaats, integendeel de
uitoefening van het stemrecht door vrouwen is voor de