HomeAlgemeen stemrechtPagina 21

JPEG (Deze pagina), 842.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.26 MB

PDF (Volledig document), 25.64 MB

,_ betaald in de belasting, geeft recht om invloed uit te
l oefenen op de wel.vaart. Dus de arme drommel, die
` juist zoo hoog noodig had om tot welvaart te geraken,
j wordt buitengesloten. Hebben schipbreukelingen, die
gi aan boord zijn van ’t zinkend wrak, minder recht op
{ hulproepen, dan wie half en heel gered zijn? Mag
· « iemand die meer honger heeft dan ’n ander niet mee-
roepen om voedsel? In toepassing. Heeft de beschaafde
` ‘ man, die zich ontwikkelde maar juist daarom misschien
i, op geldverdienen zich niet toelegde, minder recht van
I bemoeienis met de publieke zaak dan een kastelein van
i een herberg? Staat de eerlijke arme - arm misschien
{ omdat-i eerlijk was -- boven den gelukkigen gauwdief,
c boven den woekeraar?
X Daarom het is een recht van elk volwassen mensch,
f om te beslissen over geschiktheid en rechtvaardigheid
‘,` bij de keuze van regeerders en vertegenwoordigers. Hoe
· kan men verlangen, dat iemand zich onderwerpt aan
R een rechtsorde buiten en misschien Zagen zijn toedoen
l· tot stand gekomen? Moet niet ieder de laatste waar-
borg hebben van zijn rechten en vrijheden, namelijk de
Y mogelijkheid om alleen aan zulke wetten te gehoorzamen,
j _ aan wier tot stand komen hij zelf, al is het ook indi-
J Z rekt, heeft deelgenomen?
` Ontegenzeggelijk is er weinig belangstelling in de
staatsaangelegenheden, maar ze gaan ook buiten het
i volk om. Men heeft niets te zeggen, men is onmondig. j
‘ · Kan het nu bevreemden, dat er geen of weinig deel
I wordt genomen aan het staatsleven, waar het eenige
recht der meerderheid toegekend, bestaat in het recht
van toekijken? Zelfs de lauwheid der tegenwoordige
kiezers zal alleen verdwijnen bij het toekennen van gelijk
i recht aan allen. Veel beter zou het wezen menschen
uit te sluiten van het kiesrecht, die zich gedurende zeker
tijdvak nooit bekommerd hebben om de staatszaken
dan hen, die geen geld genoeg in de belasting betalen.
De belangstelling zal door zulk een uitbreiding aanmer-
kelijk verhoogd worden.
Men heeft wel eens gezegd: ,,ieder burger behoort
kiezer te zijn, die kan lezen en schrijven". Is dat dan
een waarborg van geschiktheid? Zoo ja, dan zeg ik
‘ met zekeren schrijver over dit onderwerp: ,,dan zullen
de kinderen, die de lessen der lagere scholen gevolgd
zijn, de type wezen van het kiezersmodel, want hoeveel