HomeAlgemeen stemrechtPagina 19

JPEG (Deze pagina), 744.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.21 MB

PDF (Volledig document), 25.64 MB

- "‘ ’ " ’ { I
l
'(,V '
I
en bijzaken het groote, de hoofdzaak uit het oog ver-
w liest. Nogmaals herinner ik een woord van Lassalle,
dat wel geschreven mocht staan boven al uwe verga-
` derzalen, als het middel om te verkrijgen wat gij wenscht.
Het luidt:
z"` ,,de geheele kunst om groote praktische uitkom-
' sten te verkrijgen bestaat hierin, dat men alle
krachten ten allen tijde op een punt, op het
gewichtigste punt samenvat en noch rechts noch
j links ziet".
‘ Als dit middel wordt toegepast ten opzichte van het
algemeen stemrecht, het zou niet lang duren, of de
· regeerende machten moesten bukken voor den drang
‘ der omstandigheden.
Het recht is aan uwe zijde, de meerderheid is aan
uwe zijde -­ zou nu de overwinning kunnen uitblijven?
Van alle hervormingen moet deze de eerste zijn, zij is
het abc van alle verbetering, zij is het begin van elken
vooruitgang, de weg om tot iets beters te geraken, het
·, middel waardoor het mogelijk is tot een toestand van
{ gelijk recht voor allen te komen.
, Waar het om beginselen te doen is, moet men zoo
n scherp mogelijk formuleeren, moet men de tegenstellingen
i zoo kras mogelijk naast elkander plaatsen, zoodat de
keuze beslist moet wezen: of zó6... of zus. Twee
A dingen zijn eigentlijk maar gegeven: of zuiver abso-
lutisme, d, i. regeering van een persoon, die onbe-
" perkte macht heeft zonder rekenschap en verantwoor-
ding af te leggen aan anderen, of algemeen stem-
recht, d. i. de regeering-uitdrukking van den volkswil
en van de volksstem. Wat tusschen beiden ligt, is uit
den booze; het is onlogisch, inkonsekwent en dus onmo-
. gelijk. ,
Deze drie zaken moeten als de voornaamsten worden
beschouwd:
10. dat de algemeene wil zoo zuiver en onvervalscht
mogelijk tot uitdrukking kome in de wetten ­­
de wetgevende macht;
20. dat de algemeene wil zoo onvervalscht en goed
mogelijk tot uitvoering kome - de uitvoerende macht.
30. dat beiden tot stand komen voor de minst mogelijke
` kosten voor het geheel, de maatschappij.
»» Ook zal het volk door het referendum, gelijk zulks
in Zwitserland geschiedt, de waarborg in handen hebben
2
O