HomeAlgemeen stemrechtPagina 17

JPEG (Deze pagina), 838.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 25.64 MB

·--~--·­ - ._ X . . .­,..»¤­··«·»«­·`.­«=•»«v·«­­·«­­»­­­~.,­­.`..-·­·....~;..L . al-.-..L;L­J. .»,. .~,.. .-..«`Jc,`
" .
l ”` ” `"
Z sociale ongelijkheid, dan kan het antwoord onmogelijk
1 gunstig luiden, dan moeten we zeggen, dat in die rich-
1 ting zoo goed als niets is gedaan. Adel, geestelijkheid
en bourgeoisie hebben eeuwen lang, eerst na elkander,
toen met elkander, alleen invloed gehad op de openbare
aangelegenheden des Staats, hebben zichzelven bevoor-
deeld zonder te denken, dat de middelen van den Staat
allen ten goede moeten komen als behoorende aan
allen. Daarom waar uw zaak, uw belang wordt be-
handeld, daar hebt gij recht om mee te spreken en uw
{ stem te laten hooren in ’s lands vergaderzaal. Of zoudt
E gij uw eigen belangen niet liever zelven ter hand nemen,
J dan ze op te dragen aan anderen, wier belangen veelal
strijden, voor het oogenblik althans, met de uwen?
i `zVaar dit recht, waarop gij èn in uw belang èn uit het
” oogpunt van billijkheid aanspraak kunt laten gelden, u
9 niet is geschonken, daar moet gij uitzien naar de mid-
ls delen, die daartoe voeren, want langs dien weg alleen
is verlossing mogelijk. j
Gij zijt machtig, slechts één ding ontbreekt u, om tot
' macht te geraken, namelijk het bewustzijn van macht.
Hoe zult gij dit verkrijgen? Door vereeniging. Daarin
schuilt het geheim van alle kracht. Laat allen samen-
werken aan dat grootsche doel: bevrijding van de arbei-
dersklasse, gerechtigheid voor allen, en niet ver zal de
overwinning meer zijn. Op het vaandel waar rondom
zich allen vereenigen, moet met groote letteren geschre-
; ven staan: GELIJKE RECHTEN NAAST <;EL1j1<E PLICHTEN.
Nog veel te weinig wordt het heil van vereenigen
[ door de arbeiders zelven gevoeld en ingezien. Onver-
; schilligheid, die doet zeggen: het helpt toch niet; on-
zelfstandigheid die het juk door gewoonte niet meer doet
ç gevoelen; onkunde, die liever geld doet wegwerpen voor
een kortstondig genot, dan het ten offer te brengen voor
{ de goede zaak ~- ziet daar oorzaken die verlammend
l` werken op de geheele arbeidersbeweging. Niet anderen
l moeten dit hun recht voor de arbeiders vragen, neen,
het volk moet zelf het initiatief nemen. Door die ver- ‘
deeldheid onderling strekt men allicht ten speelbal van
enkelen, wordt men op het sleeptouw genomen in de
eene of andere richting, loopende somwijlen in tegen-
overstelling van hetgeen goed voor u is.
‘, Een herinnering uit de geschiedenis der Duitsche
T arbeidersbeweging moge hier een plaats vinden.
J
I