HomeAlgemeen stemrechtPagina 15

JPEG (Deze pagina), 834.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.32 MB

PDF (Volledig document), 25.64 MB

_ _, __ _ T_v .,»­,­««a«­·a«»­:­-­-.~~-?­­-««-·t-·;a···-·«­--èwï-«-+--~·’+».
i " ‘3
i we kunnen te dezen opzichte wijzen op de hoofdstad des
_ . lands, waar door de ingevoerde inkomstenbelasting een
eerste en belangrijke schrede is gezet op een beteren
weg. In onze staathuishouding hebben wij alleen indirekte
. belastingen, dus de slechte soort. ­- Maar er is toch
wel onderscheid gemaakt op de begrooting tusschen
direkte en indirekte belastingen! - Zeker, dat is zoo,
maar wederom het papier is geduldig; men kan gerust
1 eenige cijfers neerschrijven en daarboven met groote let-
i ters zetten: direkte belastingen, maar daarom zijn
l ze het nog niet.
Nemen wij de begrooting ter hand, we lezen daar
onder de rubriek directe belastingen 10. grondbelas-
- ting. Is dat een direkte belasting? Het schijnt zoo,
maar het is zoo niet. Zeker, zij wordt opgebracht door
den grondbezitter, maar door dezen afgewenteld of op
den huurder in zijn huurprijs of op de produkten des
lands in hun prijs. Hij schiet die som dus voor, maar
betaalt haar niet. Grondbelasting van gebouwen en hui-
zen is niets anders dan een bedekte belasting op den huur.
20. Patenten. Is dat een direkte belasting? We wil-
len nu niet handelen over deze onrechtvaardige belasting,
een belasting op het bedrijf, maar herinneren alleen dat
zij evenmin direkt kan heeten, daar het bedrag drukt
op de verbruikers in den prijs der voorwerpen.
30. Personeele belasting. Evenmin direkt. Zien
we slechts de onderdeelen. Eerst huu rw aarde. Deze
è maatstaf van gegoedheid is al heel gebrekkig en drukt
het meest op de rningegoeden. Dezen immers geven in
evenredigheid hunner inkomsten veel meer uit voor
_ woning dan de rijken. Volgens de bescheiden van het
Departement van Financiën blijkt, dat het percentsgewijs
ç bedrag der belasting van dezen grondslag bedraagt voor
huizen van f 100 huurwaarde tot f 124.99 ruimópercent
‘ en van f 2500 tot f 2999.99 maar 21/2 percent. Dus
progressief wederom in omgekeerde evenredigheid.
Daarna: deuren en vensters. Ook niet direkt.
_ Dat is een belasting op lucht en licht, de twee eenige
, artikelen die men gratis krijgt. Ofschoon voorwaarden
voor de gezondheid worden zij beschouwd als weeldear-
tikelen. Maar zij staat ook niet in verhouding tot de
huurwaarde. Een perceel b. v. van 500 gulden huur-
. waarde heeft niet de helft minder vensters en deuren
[ dan een huis van 1000 gulden, ja, voor het kleine
x
i