HomeAlgemeen stemrechtPagina 14

JPEG (Deze pagina), 834.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.32 MB

PDF (Volledig document), 25.64 MB

­- I2 -­ g
echter tusschen direkte en indirekte belastingen is een i
verkapte vorm, waarvan het resultaat is, dat niet ieder _ X
in die evenredigheid bijdraagt.
Wat zijn direkte en indirekte belastingen?
Direkt noemt men elke belasting, die dadelijk gevraagd ·
wordt van den persoon, die haar volgens het inzicht der
overheid dragen moet.
Indirekt elke belasting, die door den betaler eigenlijk l
wordt voorgeschoten, maar welk bedrag door hem ver- j
haald wordt op de afnemers of gebruikers. l
Welnu, in de wetenschap der staathuishoudkunde is "
het zoo goed als een uitgemaakte zaak, dat indirekte
belastingen onrechtvaardig drukken. De belasting wordt
altijd gebracht in den prijs der dingen, zegt Thiers naar ·
waarheid, maar dan wordt zij ook betaald_door den
verbruiker. Maar wie is nu de groote verbruiker? Na-
tuurlijk het volk (achter de kiezers) wegens zijn groot aantal.
Een man als Say erkent, dat ,,de indirekte belastin-
gen in omgekeerden zin zijn een progressieve belasting,
die te sterker drukt, naarmate men armer is" en dus
door haar te. heffen worden de arme klassen der maat-
schappij ten offer gebracht. En een ander, Adam Smith,
zegt ,,men moet opmerken, dat de gezamentlijke ver-
bruiksom door de lagere klassen benoodigd, in elk land
veel hooger is, niet alleen in hoeveelheid maar ook in
waarde, dan die der midden- en hoogere klassen."
Moet nu het streven zijn, om de belastingen te heffen
in evenredigheid der draagkracht, dan is het zoo duide- ?
lijk en klaar mogelijk, dat het stelsel van indirekte be-
lastingen onrechtvaardig is. Of is het niet al te sterk,
dat de onderdrukten de meeste lasten betalen moeten, .
waardoor het openbaar gezag in stand wordt gehouden,
zooals het is en dus om zich te laten onderdrukken? §
Toen de machtige Richelieu in 1641 als buitengewone
belasting van de geestelijkheid vroeg 6 millioen franken, ‘
toen kreeg hij van den aartsbisschop van Sens dit ka-
rakteristieke antwoord: ,,het oude gebruik bij de kerk i
was, dat het volk voor de behoeften bijdroeg zijn goe- .
deren, de adel zijn bloed, de geestelijkheid haar ge­ .
beden." Tegen een dergelijke verdeeling van lasten
moet geprotesteerd worden en bij de mondigheid des
volks geschiedde dit, ten deele althans.
Maar is niet het streven, om de direkte belastingen te
vermeerderen en de indirekten te verminderen? Zeker,
i