HomeAlgemeen stemrechtPagina 13

JPEG (Deze pagina), 808.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.31 MB

PDF (Volledig document), 25.64 MB

.W,,.,a_,.,..__.,..aa ..., r--_,,. .. e.... 1.,..
I ,. ,­­­·­«­»--M-. . ,- .-­-««­­··­­~~­·«..»« `­­­­ ·~=~‘ ·;·«,T« ­· -~ ­·,- ­-.·. mh ,« - -­..­,»~ . . ,--v- .... »...s

l - II ­­
' Is het geen plicht, dan mag hij niemand worden opge-
! legd. Wil men sommigen uitzonderen waarom dat dan
{ niet gedaan met dat ,,volk achter de kiezers," dat men
ook uitzondert van zijn kiesrecht? Op het standpunt
van den minister Kappeyne zou men ook geen leger
! moeten samenstellen uit volk, dat troonen omverwerpt
en barrikades verdedigt en toch daaruit wordt het Ne-
derlandsche gerekruteerd. Maar het geld, dat in onze _
staatsregeling in alles den doorslag geeft, geeft ook hier
de gelegenheid, om zich voorrechten aan te schaffen.
Wie geld heeft, kan zijn plicht afkoopen. De gegoeden,
de bezittenden hebben zoodanig het monopolie van alle
ll rechten zich toegeëigend, dat zelfs het recht om plich-
` ten af te koopen daaronder is opgenomen.
j Recht om te kiezen -­ men kan het koopen voor
een som gelds!
Plicht om de wapens te dragen ­­ men kan
hem verkoopen voor een som gelds!
Ziedaar in Nederland de verdeeling van rechten en
plichten. Geld is daar de spil, waarom zich alles be-
weegt, het almachtige beginsel waarmede men alles wil
dwingen.
g Wat men heeft, dat geeft den doorslag; wat men
is, daarop wordt minder gelet. Zoo zijn onze manieren
in het vrije Nederland!
En vreemd, niet waar? aan dezelfde menschen, die
4 men geen recht toekent om mede te stemmen voor de
afgevaardigden, behartigende aller belangen, aan die-
, zelfde menschen draagt men op, om het land te ver-
, dedigen! Daartoe zijn ze wel geschikt! Daartoe nog al-
`_ tijd goed genoeg! En waartoe? Om in geval van nood
de goederen en bezittingen der bezittenden te verdedi-
* gen, dus om bloed te vergieten voor het bezit van an-
; deren. Voor hun eigen bezittingen behoeven zij niet te
strijden -­ want ze hebben niets. Voor hun eigen be-
langen behoeven zij de wapenen niet op te vatten -
want ze zijn niets.
Maar alles wordt toch betaald door de bezittende
klassen? Zoo zegt men veelal, zoo praat men de men-
schen voor. Laat ons zien, of dit zoo is, dan of weder-
om het leeuwenaandeel in het betalen der belasting
· neerko_mt op hen, die het het minst kunnen dragen.
In theorie luidt het: ,,een ieder moet bijdragen in
evenredigheid van zijn inkomen." De onderscheiding