HomeAlgemeen stemrechtPagina 12

JPEG (Deze pagina), 811.94 KB

TIFF (Deze pagina), 6.31 MB

PDF (Volledig document), 25.64 MB

I

- IO ­- {
is hetzelfde. Zouden wij nu die boeien kunnen prijzen, I
waaraan men is vastgeklonken? De grondwet is een
boei, waardoor aan het volk de weg onmogelijk wordt
gemaakt, om zich te verwerven wat het noodig acht tot
zijn heil en zijn geluk. Hoe kan men ooit boven komen,
als de ladder is weggenomen om op te stijgen? Hoe l
kan men den overkant bereiken, als de gelegenheid is
onthouden, om ons te laten overzetten? Van anderen
bij genade te verkrijgen, waarop men een onvervreemd-
baar menschenrecht heeft, zeker dat mag hard en
onbillijk heeten.
Het getal inwoners van ons land bedraagt ongeveer4
millioen en 115.000 mogen het kiesrecht uitoefenen.
Op de 10.000 inwoners 300 kiezers! En rekent men ‘
het aantal meerderjarige mannelijke inwoners, dan heeft j
slechts 1/7 gedeelte kiesrecht, d. w z. 1/7 deel doet het
werk van 7/7. Noemt men dat recht, ik vraag: wat is
dan onrecht?
Staan er misschien voordeelen naast dit nadeel? Zijn
er misschien dingen, die als evenwicht kunnen dienen,
zoodat het eenigzins weer in het gelijk komt? Mij zijn
ze onbekend. Integendeel, waar het op plichten aan-
komt, daar is ook het leeuwenaandeel toegekend aan j
het volk, evenals men het voor zich behield waar het `
de rechten betrof. Immers aan wie is de verdediging
van het vaderland opgedragen, indien het noodig mocht
zijn? Staan daar in de gelederen van ons leger vooraan
al dezulken, die altijd spreken van rechten? Gij weet "
beter, gij weet dat, niettegenstaande een ander artikel
van de grondwet (art. 177) duidelijk zegt: ,,het dragen `
der wapenen tot handhaving der onafhankelijkheid van {
den Staat en tot beveiliging van zijn grondgebied blijft `
een der eerste plichten van alle ingezetenen", met een Q
dier eerste staatsplichten schromelijk de hand wordt l
gelicht. Van alle ingezetenen. Men is zoo gebrand
op dien plicht, dat ieder die er af kan, niet nalaat vrij
te komen. ja, in Nederland zit de schachergeest er
zoo diep in, dat men voor een som gelds kan afkoopen,
wat een plicht wordt genoemd.
Plichtverzaking is dus door de wet niet alleen geduld
maar tot wet verheven.
VVederom een van tweeën: of het wapendragen is een
plicht of geen plicht. Is het een plicht, dan moet hij ·
noodzakelijk drukken op alle burgers zonder onderscheid.