HomeEen woord over de belasting op het inkomenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 690.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 8.65 MB

F
i
E
4
omdat andere belastingen meer tegenstand zullen onder-
vinden, zoo lang geen proef genomen is met een
inkomstenbelasting, zou ik, werd ik geroepen om daar- t
over te stemmen, voor die proef zün, zelfs als Rijksbe- ,
lasting. Toch waag ik het in de volgende regelen een ‘
denkbeeld aan te geven, dat niet nieuw is, maar dat, [
zoover ik weet, nog nergens speciaal behandeld is. ’t Is
slechts een schets; een gedetailleerde bewerking komt ï
eerst te pas nadat het beginsel besproken is. j
De moeijelijkheid bij een inkomstenbelasting ligt in
het feit, door de ondervinding bewezen, dat het inkomen _
in den regel veel te laag wordt aangegeven, en dat het _
meestal onmogelük is dit te contröleeren. Alleen zü die r
eerlük zijn, en zij die een bekend vast inkomen of die i;
bekende bezittingen hebben , zouden dus betalen wat
_ zij schuldig zijn; bovendien wordt de aanslag van dezen A
zooveel hooger, dan die zgn zou, wanneer alle anderen i
ook eerlük waren in hunne opgaven, omdat de geheele
belasting een zeker quantum moet opbrengen.
Wat beter te contröleeren is, is de vertering; wat è
I ook eenigszins te contröleeren is , of liever waarbü in I
.den regel minder gefraudeerd wordt dan bü de opgave A
i van het inkomen, is hetgeen iemand bij overlüden nalaat. .
Daarom schünt het wenschelük, in plaats van een j
p belasting op het inkomen, te heffen een belasting op de i
vertering gepaard aan een ver/z00ga'e successiebelasting.
Gesteld dat men, in plaats van een inkomsten-
belasting van 20/O, wil heffen een vertering- en een _ Ii
successiebelasting; hoe groot moet dan deze laatste zün?
4