HomeEen woord over de belasting op het inkomenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 693.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 8.65 MB

j 9
l
l 'l
10
je
il ’t Spreekt van zelf, dat een successiebelasting alleen
als Rüksbelasting kan geheven worden. Een vertering-
‘ belasting valt meer eigenaardig onder de gemeente-
belastingen, omdat de taxatie der vertering, of de j
contröle op de opgaven der belastingschuldigen, moet
toevertrouwd worden aan locale commissiën van personen,
die bekend zijn in hun gemeente. Maar er zou geen
bezwaar in zün, de verteringbelasting te doen heffen door
het Räk onder eontröle van locale commissiën, en de
gemeenten verlof te geven opcenten te heffen. Die j
E wijze van hefüng zou nog een ander voordeel hebben.
t In vele gemeenten worden reeds verteringbelastingen of
. inkomstenbelastingen geheven. In de groote gemeenten
geschiedt dit volgens goed geformuleerde verordeningen. x
j Maar in de kleinere gemeenten gaat dit dikwäls zeer
ä willekeurig , en weet vooral het landbouwers element
zich zoo veel mogelük vrü te maken. I
f Trouwens wie het provenu der belasting zou krügen ‘ f•
” is een kwestie van later zorg. Vooraf moet men het
eens zün over het beginsel. En als men dan ziet, op
welke onoverkomelijke bezwaren een inkomstenbelasting
afstuit; hoe het onderzoek naar iemands inkomsten, dat
meestal toch zonder resultaat is , aanleiding geeft tot
A allerlei vexatoire maatregelen; hoe de ongelukkige amb- ;‘
;_ tenaren , met hun schraal bestaan, meestal geheel te
contröleeren zün, en zij die eerlük zün, het zwaarst g
{ betalen; hoe juist zij, die het gemakkelijkst kunnen j
betalen, de grootere kapitalisten, en zü die oneerlijk
zün, het minst betalen ;i dan rüst de vraag, of het
i
l
J