HomeEen woord over de belasting op het inkomenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 689.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 8.65 MB

i ‘ V
i
‘ 8 . .
v
10. geheel juist zou natuurlijk getroffen worden hg,
die geen kapitaal heeft, maar alleen van de vrucht van j
zijn arbeid leeft, en zijn geheele inkomen verteert; want .
voor hem staat een verteringbelasting geläk met een j
inkomstenbelasting. ’
20. geheel juist zou getroffen zijn hä, die 30 jaar ‘
voor zän dood niets bezat, maar in die 30 jaren van l
_de vrucht van zijn arbeid had opgespaard elk jaar een
gelijke som benevens de rente van het opgespaarde geld.
30. de kapitalist, die elk jaar de geheele rente van i
1 zijn kapitaal verteert, en dit kapitaal 30 jaar voor zijn
dood reeds bezat, zou in den vorm van verteringbelasting
betalen 2 0/O ’s jaars van z§n inkomsten, en bovendien i
het aequivalent der verteringbelasting, de successie-
E belasting, zooals boven is aangetoond, 1% 0/ O ’s jaars, dus i
te zamen 3à 0/O ’s jaars van zün inkomen als kapitalist.
lj ( 4, Geheel onjuist zou getroffen worden hü, die kort J
vóór zün dood in het bezit gekomen was van het kapi­
taal dat hü nalaat, en in het algemeen hij , die in kor- `
ter tnd dan 30 jaar voor zün overlüden, dat kapitaal
kreeg of wel in het laatste gedeelte der 30 jaren pro-
portioneel meer heeft overgelegd dan vroeger.
Zooals boven gezegd is, zulk een belasting kan
nooit volkomen juist züng en kan alleen bij benadering g
werken. De kunst is niet een volkomen. juist treffende h
, belasting te vinden; dit is ondenkbaar. De kunst is,
de onjuistheden zooveel mogelijk te reduceeren; en dan l ‘
is de vraag, of een inkomstenbelasting, die een premie ä
stelt op oneerlijkheid, en de eerlüken des te meer doet
_ ;
l
­ i