HomeDe Spoorweg Nijmegen ArnhemPagina 9

JPEG (Deze pagina), 872.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 36.15 MB

7
reizen gedoogen, en die toch gaarne een deel van het schoone _
jaargetijde in een liefelijker natuur doorbrengen dan het l
overige deel van ons land kan aanbieden. H
. Is verder de bouw der lün Arnhem-Nümegen verzekerd, {
dan kan de uitvoering van een spoorweg tusschen Rün en
Waal, uitgaande van de lijn Utrecht-’s Bosch bij Waarden- l
burg en zich bü Elst aan de lijn Arnhem-Nijmegen aan- , t
` sluitende, niet lang uitblijven. Reeds zijn dan ook pogingen
aangewend om eene dergelijke lijn tot stand te brengen.
' Het goederenvervoer, dat langs de lijn te verwachten is,
i · laat zich eenigzins nagaan uit de opbrengst van de lün Nij-
n megen-Cleve. Wanneer men de opgaven daarvan raadpleegt,
ziet men dat het vervoer van goederen bijna evenveel op- “
J 1 brengt als dat van personen, iets wat men bij geen enkelen
spoorweg in ons land waarneemt. De haven te Nümegen,
in onmiddellüke verbinding met den spoorweg, maakt het
in- en uitladen der treinen gemakkelijk, en wanneer men
a nu daarbü in aanmerking neemt, dat de aanleg van het ge- l
deelte Arnhem-Nijmegen een nieuwen directen weg opent
l over Cleve naar Keulen, waarin overal vaste bruggen worden
i_ gevonden, en verder dat de opbrengst van het stuk Cleve-
i V Nijmegen, dat slechts aan één einde aan de Rheinische baan
is aangesloten, ongeveer 2 pct. netto bedraagt, dan behoeft
men verder geen cijfers aan te voeren om, wanneer de lgnen
naar ’s Bosch en Arnhem onder geen te bezwarende voor- u '
t waarden gemaakt kunnen worden, de rendabiliteit van die
f` lijn als een der beste aan te nemen.
K?
` j Heeft bij het tot stand komen der wet van Augustus 1860 ‘~
j niet overal het algemeen belang het plaatselijke beheerscht,
j ook de eischen der verdediging schünen niet altijd zwaar te
_ hebben gewogen. `
· Door den aanleg van de lün ’s Bosch-Arnhem met de "
vaste bruggen over Maas, Waal en Rijn wordt het weder- I
standsvermogen van ons zuidelqk en oostelük frontier aan- t
" zienlijk verhoogd, omdat het mogelük zal maken met de °
meeste snelheid troepen en materieel tusschen ’s Bosch,
j Nijmegen en den IJssel te verplaatsen, en de stelling van
L J