HomeDe Spoorweg Nijmegen ArnhemPagina 7

JPEG (Deze pagina), 743.60 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 36.15 MB

! ( {_Z?;ï’;itï_fI‘/ll g
« ~•·..§­g£ 'i
j. t· jj jj $ in L;./` i
­`...x;__L »
j ‘ 1
i
j Met belangstelling ziet geheel Nederland de voltooijing te j
gemoet van het groote net der Staatsspoorwegen, dat, vast- i
gesteld bij de wet van 4860, de voornaamste deelen des
J lands in onafgebroken verbinding moet brengen.
_ Maar ook, hoe meer die tijd nadert, des te meer springen j
. I. de groote leemten in het oog van die hoofdzakelijk door `
· . plaatselüke belangen tot stand gebragte wet. Meer en meer
§ wordt het duidelijk, dat ook nadat zij geheele uitvoering zal f‘`l
i hebben verkregen, sterk bevolkte en rijke gedeelten van
g ons land uitgesloten zullen zijn gebleven van het voorregt
j aan andere zoo kwistig geschonken, en wordt de overtuiging ­
levendig, dat eene voldoende opbrengst van het kolossale ‘
jj kapitaal tot den aanleg der Staatsspoorwegen noodig, niet
is gewaarborgd, zoolang de gapingen in het spoorwegnet "
·' niet zullen zijn aangevuld. _`
Reeds dadelijk na het tot stand komen der wet, rezen er
i dan ook stemmen op die daarop wezen; zü werden sterker
j, naarmate de aanleg van de Staatsspoorwegen vorderde, en ·
verheffen zich thans zoodanig, dat de aandacht van regering .
·s en vertegenwoordiging zich er op begint te vestigen. «
Y Van geen enkele der nog gewenschte aansluitingen is de ,
noodzakelijkheid zoo algemeen doorgedrongen, als die van •
" de aansluiting der noorder­ aan de zuiderlünen langs Arnhem
Q en Nümegen op ’s Hertogenbosch.
L En wanneer men de kaart van Nederland en aangrenzende
.
A
+ j-
; is
l K/*
' """"`ï"If""TT"`T"°`°:,”.T°`l°ï; "`llï Zï°."`°°"‘°°;‘°°;`:°"T`>?` (/