HomeDe Spoorweg Nijmegen ArnhemPagina 48

JPEG (Deze pagina), 681.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 36.15 MB

,·~ï;' ,..,,.v«»­»­-­-­-­-­­» ..,1,-;. M S «-;)__,·~­-~ ­. . .­«·»~­..« M-?. 4-... ..­. .... V . _.,......,..v .,,,, ,,/1...,.... _ W __, ____ l
111. ‘ _
V BEGROOTING VAN KOSTEN DER LIJN NIJMEGEN-ARNHEM.

De lengte der lijn wordt gerekend als volgt: ‘
K.M. K.M. '
Van het station Nijmegen tot de brug over de Waal . *1.200 ‘
De brug over de Waal . ......... 0.700 V
Van de brug over de Waal tot het station Elst . . . 6.500 yi
Het station Elst ............. 0.600 ­ .
Van het station Elst tot de brug over den Rün . . . 5.600 V:
De brug over den Rijn .` .......... 0.440 ·
`_ Van de brug over den Rijn tot het station Arnhem . . 4.500 ,g
Te zamen . 18.400 1.140
Totale lengte met de bruggen .......... 19.540.
Het kan overbodig geacht worden eene gedetailleerde begroeting van de ` `
lün zelve te maken. De bekende kosten voor de uitgevoerde spoorwegen
door den Staat, voorkomende in de jaarlijksehe begrootingen voor de uit- `
gaven der Staatsspoorwegen, verschaffen voldoende gegevens om met vrij *
groote zekerheid de kosten te kunnen berekenen.
De onteigening voorloopig buiten rekening latende, zoo zijn, wat den
aanleg betreft, de gedeelten van het station Nijmegen tot de brug over f
de Waal, en dat van de brug over den Rijn tot het station Arnhem, door V
, de groote ophoogingen en ingravingen, de meest kostba1·e. De aanleg
· daarvan wordt dus geschat op f100000 per K.M. Daarentegen is de aanleg
van het gedeelte in de Over­Betuwe zeer eenvoudig en min kostbaar; hij ‘
wordt geraamd op f 40000 per K.M. Voor de onteigening is gerekend op
eene doorgaande breedte der baan van 24 M, met ve1·b1·eeding voor de
opreden naar de beide bruggen en de baan tusschen de brug over den
Rijn en het station Arnhem.
Voor het gedeelte tusschen het station Nijmegen en de brug over de ,;
Vaal, is geen onteigening gerekend. De spoorweg loopt daar over Staats-
gronden, zoodat in verband met de verlegging van de vestingwerken, de g
mogelijke kosten pro memorie moeten worden gevoerd.
9
. ä
.4